Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: P. van Andelx
beacon
1.833 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
A. Mr Philip Jacob baron van Pallandt, grondeigenaar,wonende op het huis Duinrel te Wassenaar, Willem Anne baron van Pallandt, kamerheer van de Koning, wonende op het huis te Werve te Rijswijk, Mr Frans Julius Johan baron van Heenvliet, rentmeester-generaal der Ridderlijke Duitse orde en Balije van Utrecht als gehuwd met Henrietta Philippina Jacoba baronesse van Pallandt, Mr Carel van der Goes kamerheer van de Koning wonende den Haag zo uit eigen hoofde als in g.v.g. gehuwd met Frederique baronesse van Pallandt Anna Helena Six zonder beioep wonende Nijmegen weduwe van Mr Justus de Beijer in leven burgemeester van Renkum overleden aldaar, Willem baron van der Duijn offiicier in 's-Rijks militaire dienst, wonende den Bosch gehuwd met Maria Anna de Beijer, Jhr Mr Willem Six secretaris van en wonende den Haag gehuwd met Alida Kornelia de Beijer en van Jonkvrouwe Gertrude van der Brugghen zonder beroep wonende Nijmegen,Johannes Hubertus Hoijer bankier wonende den Haag, B. Mr Pieter Teding van Berkhout lid van de rechtbank te Haarlem wionende aldaar als administrerende de tienden in vruchtgebruik en in fidei commissaire eigendom bezeten wordende door Louis Henri de Bosset, zonder beroep wonende Haarlem, en C Jhr Frans Alexander ridder van Rappard raadsadviseur bij het departement van Oorlog, Jhr Mr Bernard van den Velde, vice president van de Hoge Raad der Nederlanden wonende te den Haag als regenten van het Burger Weeshuis te den Haag. Zij verkopen in het openbaar de nog ongemaaide, ongesneden of ongeplukt te velde staande of wassende blokken koren en andere tienden, gelegen binnen Zuidland en wel aan Kornelis van der Meer Samuelszoon bouwman wonende Zuidland, Bastiaan Dekker veehandelaar aldaar, Jan van Sintmaartensdijk melkboer aldaar, Adrianus Roodenburg voerman aldaar, Pieter van Bodegom melkboer aldaar, Jacob van Meurs vlasser aldaar, Jacob Weeda melkboer aldaar, Leendert de Hoog Maartensz. vlasboer ald., Arij Quispel bouwman ald.,Hendrik Nobel melkboer ald.,
Vervolg akte:
Jacob Weeda melkboer ald., Kornelis Arkenbout melkboer ald., Roeland van Sint Maartensdijk voerman ald., Antonie Hazejager melkboer ald.,Bastiaan Dekker, veehandelaar ald. Totaal verkocht om f.4655,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
74
Aktedatum:
17/07/1872
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem Scheijgrond bouwman wonende Vierpolders als voogd over Jacoba, Willem en Anna Scheijgrond minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van Leendert Scheijgrond en Dirkje Kwak beiden overleden, Izaak Klok bouwman wonende Abbenbroek als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, Hendrik Sieling bouwman wonende Abbenbroek als in g.v.g. gehuwd met Maartje Scheijgrond zonder beroep en Doen Rietdijk zonder beroep wonende Oudenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Jannetje Scheijgrond zonder beroep wonende aldaar. Zij verkopen in het openbaar de nog te velde staande koren en ander gewas te Abbenbroek, Nieuwenhoorn, Heenvliet en Oudenhoorn behorende aan de genoemde Jan, Maartje, Jacoba, Willem en Anna Scheijgrond en wel aan Pieter Poldervaart, melkboer Vierpolders, Arij de Regt melkboer Geervliet, Hendrik Sieling voornoemd, Arij Mooldijk bouwman Nieuwenhoorn, Kornelis Stehouwer bouwman Spijkenisse, Kornelis Verhoeve melkboer Abbenbroek, Hendrik Voogt bouwman Nieuwenhoorn, Jan van Sintmaartensdijk bouwman Zuidland, Pieter de Bruijn bouwman Nw Helvoet, Willem Scheijgrond voornoemd en Jan Rietdijk bouwman Zuidland, Totaal verkocht om f. 3982,63.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
73
Aktedatum:
16/07/1872
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Abraham Emmerzaal bouwman te Oostvoorne verkoopt in het openbaar levende haaf en andere roerende goederen en wel paarden aan Pieter van der Poel bouwman Brielle, Dirk van der Linden bouwman Vierpolders, Jacob Rietdijk bouwman Rockanje, Bastiaan Mol bouwman Rockanje, Klaas Scheijgrond bouwman Oostvoorne, Johan George Robanus wonende Hellevoetsluis, Willem Hoogvliet bouwman Nieuwenhoorn een jaarling hengst aan Jan van der Poel bouwman Vierpolders, koeien aan Kornelis Wildenboer bouwman Zwartewaal, Maarten Vrij bouwman Vierpolders, Leendert de Baan kastelein Geervliet, Anthony Quispel bouwman Zuidland, Bastiaan Zoeteman bouwman ald., Teunis Stolk melkboer Brielle, Hendrik Kruimel melkboer Brielle, Kornelis Voorburg melkboer Nw Hellevoet, Leendert Emmerzaal bouwman Oostvoorne, Huibrecht Vrij bouwman Oostvoorne Pieter van der Meer bouwman Zuidland, Salomon Gazan koopman Brielle, Dirk Dirksz. Luijendijk koopman Vierpolders, kalfvaarzen door Leendert de Winter bouwman Geervliet, Arie Arkenbiout melkboer Heenvliet, Wolff Soestman koopman Zwartewaal Leendert Langstraat, bouwman Heenvliet, kuishokkelingen aan Willem van Noordt bouwman Geervliet, Anthony Assenberg bouwman Oostvoorne, Leendert Dedert bouwman Oostvoorne, varkens aan Arie van den Broek spekslager Hellevoetsluis, een boerenwagen aan Jacob Koome bouwman Vierpolders, een windmolen aan Willem Poldervaart arbeider Oostvoorne een bietmachine aan Johannes van der Poel en een ploeg aan Kornelis van Leeuwen bouwknecht Brielle en verder roerende goederen, tezamen tot een totaal bedrag van f. 5756,80
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
34
Aktedatum:
18/-4/1892
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Arie Roskam Heeremanszoon bouwman wonende Brielle zo voor zich en in zijn betrekking a: van weduwnaar van en in g.v.g. gehuwd geweest met Jacoba Went in leven zonder beroep, gewoond hebbende en op 06/06/1869 overleden te Brielle, b. van erfgenaam van zijn echtgenote voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 15/12/1854 voor nts Pieter van Andel te Brielle gepasseerd en c. als vader van en voogd over de 4 door hem aan zijn vrouw verwekte nog minderjarige kinderen, genaamd Jakob, Pieternella, Kornelis en Susanna Roskam, Heereman Roskam melkboer wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, Kommer Roskam melkboer wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over de 2 hierna te noemen minderjarigen, Jannetje Roskam zonder beroep wonende Brielle zo voor zich en Nicolaas Albert Smit korenmolenaar wonende IJsselmonde zo voor zich en als weduwnaar van in g.v.g. gehuwd geweest met Maartje Roskam overleden IJsselmonde op 06/07/1871 als ook als vader voogd over de twee door hem aan zijn vrouw in huwelijk verwekte kinderen genaamd Jan en Jacoba Smit zijnde de gemelde Heereman, Kommer, Jannetje, Jacob, Pieternella, Kornelis en Suzanna Roskam de enige in leven zijnde kinderen geboren uit het huwelijk van de 1e comparant met de overleden Jakoba Smit en als zodanig met de twee minderjarigen Jan en Jakoba Smit als representatie van hun overleden moeder die in haar leven was een dochter van de 1e comparant en zijn echtgenote de enige erfgenamen en met de comparant Nicolaas Albert Smit de enige gerechtigden tot het onbeschikbare gedeelte der nalatenschap van genoemde Jakoba Smit.Zij zijn de enige gerechtigden tot de boedel in gemeenschap bezeten geweest zijnde tussen Arie Roskam en zijn overleden echtgenote Jakoba Smit en ze zijn overeengekomen over te gaan tot der scheiding van de boedel en haar nalatenschap, waarbij de meubilaire en andere goederen gewaardeerd zijn, boedelbeschrijving is gedaan op 21/08/1869
Vervolg akte:
terwijl de tot de boedel behorende onroerende goederen zijn getaxeerd door Kornelis van Eijk bouwman te Vierpolders, Kornelis Weijerse bouwman wonende Oostvoorne en Leendert van Gent metselaar wonende te Brielle als deskundigen daartoe benoemd door de comparanten, welke deskundigen van die taxatie hebben uitgebracht een akte op 30/12/1871 en welke akte aan deze akte zal worden geannexeerd en dat zij comparanten zich met de beide taxaties kunnen verenigen, en over willen gaan tot de scheiding en verdeling aam de hand van bovenvermelde akte van inventarisatie van dezelfde boedel hebben opgemaakt een staat en massa van de boedel bestaan hebbende tussen de comparant Arij Roskam en Jakoba Smit voormeld. Het actief bedraagt f. 6445,34 en het passief f. 2660,52, gered geld f. 3784,81. Volgen de onroerende goederen waardoor het actrief nu bedraagt f. 13.685,25 en het passief f. 7500,00 zodat zuiver te verdelen valt f. 6185,25 waarvan moet worden afgetrokken 145 gld 25 ct als kosten van de akte van boedelscheiding, zodat nu zuiver te verdelen valt f. 6040,00 waartoe gerechtigd zijn Arie Roskam voor de helft f. 3020,00 en aks erfgenaam van zijn vrouw f. 755,00 tezamen f/ 3775,00 en B de comparanten Heereman, Kommer, Jannetje en de minderjarigen Jakob, Pieternella, Kornelis en Susanna Roskam ieder voor 3/32e gedeelten en de comparant Nicolaas Albert Smit met zijn twee minderjarige kinderen Jan en Jacoba Smit tezamen voor f. 2265,00 of voor ieder 3/32e gedeelten ad f. 283,12. Zij gaan nu over tot de scheiding en verdeling en daartoe in eigendom toe en aanbedeeld hebben als volgt aan Arie Roskam alle onroerende goederen en nog uit de gerede gelden f. 1354,56 tezamen f,. 11275,00, terwijl alle andere erfgenamen hun aandeel in gereed geld hebben ontvangen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3
Aktedatum:
09/01/1872
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties