Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.619 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Harrent Vlag winkelier wonende Oudenhoorn weduwnaar en in g.v.g. gehuwd geweest met Hilletje van der Hoeven, gewoond hebbende en overleden Oudenhoorn op 07/10/1863 en erfgename van zijn vrouw voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament verleden voor zelfde nts op 13/04/1848 en als vader-voogd over Katharina, Hendrik en Kornelia Vlag uit gemeld huwelijk geboren en erfgenamen voor het onbeschikbare gedeelte harer nalatenschap en Kornelis Kap arbeider wonende Oudenhoorn als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. Zij gaan over tot de inventarisatie van de gemeenschappelijke boedel van Harrent Vlugt en wijlen Hilletje van der Hoeven, waarvan de daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Jan Frederik Straatman veldwachter wonende Oudenhoorn. Volgen de roerende goederen, vee 4 kalfkoeien, hokkeling, bruin merriepaard, een varken, contant geld f.80,50, schulden van de boedel, testament en bewijzen van eigendom.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
28
Aktedatum:
01/04/1864
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
D.A. Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johanna Maria Elisabeth Smith zonder beroep geassisteerd met haar man Willem Frederik Hermans broodbakker wonende beiden Hellevoetsluis, Johannes Smith Jr gemeente-ontvanger van en wonende Hellevoetsluis, Arie de Vlaming en Anthonius Nehelenius Cornelis Bisdom graanhandelaar wonende Brielle als gemachtigden door Robertus Smith broodbaker wonende Brielle gesubrogeerd in de rechten welke zij hebben als mede-erfgenaam voor 1/4e in de nalatenschap van Maria Petronella Lens weduwe van Johannes Petrus Hofman overleden Hellevoetsluis op 03/01/1857 krachtens haar testament verleden voor nts L.M. van Kruijne te Brielle op 18/03/1851, zijnde Johanna Maria Elisabeth Smith voor ¼ erfgename van genoemde Maria Petronella Lens. Zij verkopen aan Bart Paulus Suzenaar vuurstoker bij de Marine wonende te Hellevoetsluis een hypothecaire schuldvordering tlv Kornelis van der Steen zeeloods wonende Brielle en tbv Maria Pieternella Lens zonder beroep wonende Brielle groot in kapitaal f. 225,00. De koopprijs bedraagt225 gld, welk bedrag verkopers van koper hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
116
Aktedatum:
13/09/1858
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
D.A. Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Arij Dijkgraaf melkboer wonende aan de Nieuwesluis gemeente Heenvliet is schuldig aan Kornelis van ´t Hof zonder beroep en Bastiaan van ´t Hof zonder beroep beiden wonende Stad aan het Haringvliet 4000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4½ % per jr. Waarborg de navolgende onbezwaarde onroerende goederen te weten: in de gemeente Heenvliet in de Bernissehoek een huis, schuur en erf kad. bek. sectie B nr 1149 groot 4 roeden 20 ellen, schuur sectie B nr 1152, groot 1 roede 45 ellen, bouwland sectie B nr 1150, groot 7 roeden 30 ellen, bouwland sectie B nr 1151 groot 90 roeden 15 ellen, bouwland sectie B nr 886, groot 45 roeden, in de gemeente Heenvliet in de Gouwaardshoek weiland sectie B nrs 748 en 749 groot 57 roeden 80 ellen, bouwland sectie B nr 731, groot 1 bunder 68 roeden 20 ellen, dijk sectie B nr 732 groot 15 roeden 10 ellen, boshakhout sectie B nr 733, groot 14 roeden 40 ellen en in de gemeente en polder Heenvliet water sectie B nrs 999 t/m 1007 groot 89 roeden 50 ellen, welke percelen aan de schuldenaar in eigendom zijn opgekomen bij akte van scheiding van de gemeenschappelijke boedel van hem en zijn 1e echtgenote bij akte verleden voor zelfde nts op 30/03/1864 en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 04/04/1864 in deel 114 nr 53.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
152
Aktedatum:
15/12/1865
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
D.A. Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Francina de Raat zonder beroep wonende te Hekelingen gehuwd met Arij Berwers bouwman. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar zoon Arij Berwers haar helft in het voorste gedeelte der weide, gelegen in de gemeente en polder Hekelingen, achter de Kerk, groot ¾ bunder, haar helft in de weide gelegen in de gemeente Spijkenisse polder braband genaamd de Oudewater, groot ruim 1 bunder, haar helft in het bouwland gelegen in de gemeente Hekelingen in de Oude Uitslag van Putten vanaf de Gaddijk tot aan de bouwmanswoning van Teunis de Raat groot omtrent 3 bunders, zij legateert aan haar zoon Kornelis Berwers de woning en landen door testateur gekocht van Philippus de Raat en haar helft daarin uitgenomen en haar helft in de landen hiernevens door hem gemaakt aan haar zoon Arij Berwers, zij legateert aan haar dochter Pleuntje Berwers haar helft in de weide gelegen in de gemeente en polder Hekelingen achter de Kerk over de watering groot ruim ½ bunder, haar helft in het tuintje gelegen ald. en thans bij haar in gebruik. De waarde van de goederen zal moeten worden bepaald door 3 deskundigen en ingebracht in haar nalatenschap door de legatarissen. Hij legateert aan zijn kleindochter Francina van Wijngaarden 500 gld en enige met name genoemde juwelen Hij benoemt tot erfgenaam van hetgeen dan nog resteert haar man Arij Berwers.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
127
Aktedatum:
25/10/1865
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
D.A. Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties