Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

13.278 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteLeendert van der Pijl kantoorbediende wonende Brielle als gemachtigde van Kornelis Spoon, opzichter van de Waterstaat wonende Puttershoek verkoopt in het openbaar een huis met erf en tuin groot 4 roeden 73 ellen sectie B nr 1372 aan verkoper in eigendom opgekomen bij proces-verbaal van openbare verkoop op 26/01/1869 voor zelfde nts verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 16-04-1869 in deel 134 nr 79. Hoogste bieder Jan Welman Sr koopman wonende Brielle 1200 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 14/04/1875 nr 72. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en gemijnd voor genoemde Jan Welman op een som van 1205 gld terwijl voor de in de tuin staande kippenren moet worden betaald een bedrag van f. 25,00, dus tezamen voor 1230 gld, aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
69
Aktedatum:
07/04/1875
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Dirk de Winter arbeider wonende Rockanje als in g.v.g. gehuwd met Arendje Snoeij en B. Mr Robert Theodore Baron d'Escurij griffier bij de Rechtbank te Brielle wonende aldaar. Zij gaan over tot de openbare verkoop van de navolgende onroerende goederen als Dirk de Winter gehuwd met Arendje Snoeij A een huis, schuur en erf gelegen binnen Rockanje in Achterstrijpe, sectie B nr 303 groot 3 roeden 37 ellen, 10 roeden 90 ellen boomgaard gelegen aldaar sectie B nr 302 en 27 roeden 50 ellen tuin gelegen aldaar, sectie B nr 301 aan Arendje Snoeij opgekomen bij akte van scheiding van de boedel bestaan hebbende tussen haar en haar 1e echtgenoot wijlen Pieter Oudwater op 29/10/1874 voor zelfde nts gepasseerd. De hoogste bieder moet nog extra betalen voor manteling der bomen, arbeidsloon en spitten en tarwe, benevens trekken en hennip 75 gld en de tilbalken zijn niet in de prijs begrepen. Hoogste bieder Willem Kruik bouwman wonende Oostvoorne de massa om 1500 gld voor zich of nader te noemen meester en B een perceel thans bouwland mede gelegen binnen Rockanje in Achterstrijpe groot 86 roeden 90 ellen sectie B nr 304 aan hem opgekomen uit de boedel van Bastiaan Jacob Verheij bij akte van transport op 29/10/1860 voor wijlen nts Pieter van Andel gevestigd te Brielle verleden. De koper moet extra betalen voor arbeidsloon en bezaaien van het land 130 gld. Hoogste bieder Dirk van den Berg melkboer wonende Oostvoorne voor 705 gld per halve bunder. Volgende akte 26/04/1875 nr 84 waarbij verschijnen 1e Jacob Rietdijk bouwman wonende Rockanje als gemachtigde van Arendje Snoeij arbeidster wonende Rockanje, eerder weduwe van Pieter Oudwater en laatst van Dirk de Winter met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, 2e Kornelis Vlielander arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Elisabeth de Winter, 3e Kornelis Lensvelt arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Neeltje de Winter en voorts als voogd over Pleun en Johanna de Winter beiden minderjarig, 4e
Vervolg akte:
zijn betaald en dat daaraan door de koper niet is voldaan, deze bij exploit van de deurwaarder Karel Verheij Roeloffs in dato de 3e juli 1875 tot die betaling is gesommeerd en de koper in gebreke zijnde bij hetzelfde exploit is aangezegd geworden dat ingevolge artikel 5 der in het vorenstaand proces-verbaal van 22/03/1875 de verkopers zullen overgaan tot de herveiling van het hiervoor omschreven erfpachtsrecht met de daarop aanwezige gebouwen op 22 juli 1875 waarbij als hoogste bieder is opgekomen Johan George Frederik Swemle broodbakker wonende Nieuwenhoorn om 900 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 29/07/1875 nr 147. Het erfpachtsrecht wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en niet gemijnd, weshalve Swemle koper is gebleven, die verklaarde te hebben gemijnd voor zichzelf. De verkopers hebben het perceel gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
22/03/1875
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Teuntje van den Band arbeidster wonende Oudenhoorn weduwe van Klaas van der Meijde, gewoond hebbende te Oudenhoorn en ald. op 24/11/1875 overleden met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 13/04/1848 voor nts D.A. Kraijenhoff van de Leur voor het beschikbare gedeelte van zijn nalatenschap verleden, 2e Jacob van der Bie arbeider wonende Oudenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Francina van der Meijde; 2e Jacob van der Bie arbeider wonende Oudenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Francina van der Meijden; 3e Jacob Looij arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Anna van der Meijde, 4e Kornelis Gorzeman arbeider wonende Oudenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Abra van der Meijde, 5e Arie van der Meijde arbeider wonende Oudenhoorn, 6e Huibrecht van der Meijde arbeider wonende Oudenhoorn, welke Francinam, Anna, Abra, Arie en Huuibrecht van der Meijden zijn kinderen geboren uit het huwelijk van genoemde Teuntje van der Bant en wijlen Klaas van der Meijde en enige erfgenamen voor het onbeschikbare gedeeklte der nalatenschap van wijlen hun vader. Zij gaan over tot de openbare verkoop van een huis en erf gelegen binnen de gemeente Oudenhoorn in de hoek het Meentje, bij het kadaster bekend als huis, schuur en erf groot 1 are 99 ca sectie B nr 449, huis groot 25 ca sectie BV nr 450 en huis groot 16 ca sectie B nr 451 door wijlen Klaas van der Meijde in eigendom verkregen bij proces-verbaal van openbare verkoop op 01/03/1849 voor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 02/06/1849 in deel 46 nr 36. Hoogste bieder Antonie Mol arbeider wonende Oudenhoorn om f. 960 gld. Onmiddellijk hierna de afslag, waarbij niet wordt gemijnd. De veroipers gunnen de koper Antonie Mol voornoemd voor 976,00 waarin begrepen de vaste som van 16 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
232
Aktedatum:
21/12/1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert van der Pijl kantoorbediende wonende Brielle als gemachtigde van Mr Sebastiaan Hendrik Lette van Oostvoorne raadsheer aan het Hof te den Haag, wonende aldaar. Hij geeft te kennen dat door nu wijlen Kornelis Kornelis de Ruijter in leven kwartiermeester bij de in- en uitgaande rechten te Brielle op 11/01/1864 een akte van schuldbekentenis met hypotheek is gevestigd bij akte van koop en verkoop tussen nu wijlen Pieter Kaptein als verkoper en crediteur en genoemde Kornelis Kornelis de Ruijter als verkoper en debiteur voor zelfde nts verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 19/01/1874 in deel 112 nr 71 en ingeschreven ten voormelde hypotheekkantore op diezelfde dag in deel 41 nr 106, bij welke akte genoemde Pieter Kaptein met toestemming van de debiteur Kornelis Kornelis de Ruijter Mr Sebastiaan Hendrik Lette van Oostvoorne voornoemd heeft gesubrogeerd in al zijn rechten welke hem krachtens de akte tegen genoemde de Ruijter toekomen en waarbij als 1e hypotheek tbv de crediteur hier is verbonden: een huis met erf en tuin daarachter, gelegen binnen Brielle aan de noordzijde van het Maarland, kad bek. als een huis met 6 aren 20 ca erf, sectie B nr 730 en nog getekend wijk 5 nr 88; dat bij exploit van de deurwaarder bij het Kantongerecht te Brielle Karel Verburg Roeloffs van 04-12-1876 geregistreerd 1e Antje Starrenburg zonder beroep wonende Brielle weduwe van en in g.v.g. gehuwd geweest met Kornelis Kornelis de Ruijter in leven kwartiermeester bij de in- en uitgaande rechten te Brielle en ald. overleden op 22-03-1876; 2e d e gezamenlijke erfgenamen van genoemde Kornelis Kornelisz. de Ruijter zijnde a. Kornelis de Ruijter sloeproeier, wonende Hellevoetsluis, Johannes Marinus Adrianus de Ruijter ten memorie wonende Brielle, Michiel Adrianus de Ruijter schipper wonende te St Philipsland, Anthonie Adriaan Kornelis de Mol.minderjarig kind geboren uit het huwelijk van Marinus de Mol hoofdonderwijzer wonende te Veere met wijlen Dingena Kornelia de
Vervolg akte:
de Ruijter. Genoemde Kornelis, Machiel Adriaan, Johannes Marinus Adrianus en wijlen Dingena Kornelia de Ruijter zijn kinderen geboren uit het 1e huwelijk van wijlen Kornelis Kornelis de Ruijter en zijn op 02/11/1859 overleden eerste echtgenote Maria Faasse, Hendrik Johannes, Jan Huibrecht, Anton Kornelis en Maria Kornelia de Ruijter kinderenm geboren uit het 2e huwelijk van Kornelis Kornelis de Ruijter en Antje Starrenburg voornoemd, zijn gesommeerd tot betaling der nog schuldig gebleven som van 350 gld in gehele voldoening en aflossing der voormelde hypothecaire schuldvordering met de rente van die ad 5% per jr sedert 04-01-1875 zijnde tevens gesommeerd dat de crediteur als 1e hypotheekhouder krachtens de akte van verkoop en koop verleende onherroepelijke volmacht op 18/12/1876 bij veiling en op zaterdag middag zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van: een huis met erf en tuin daarachter staande en gelegen binnen Brielle aan aan de noordzijde van het Maarland, kad. bek. als een huis met 6 aren 20 ca erf sectie B nr 7430 wijk 5 nr 88 en wel 1e het huis en erf hiervoor omschreven tegen zodanige grootte als later bij uitmeting zal blijken hoogste bieder Gerrit Hartog verver wonende Brielle om 920 gld, voor zich of nader te noemen meester en 2e de tuin hiervoor omschreven en ter zodanige grootte als later bij uitmeting zal blijken hoogste bieder Leendert de Neef Sr timmerman wonende Brielle om f. 400 gld. Volgende akte 23/12/1876 nr 236 De percelen worden eerst afzonderlijk opgehangen en niet gemijnd en vervolgens gezamenlijk aangeboden met als resultaat dat als hoogste bieder is opgetreden Job van den Brand zonder beroep wonende Brielle om f. 1500,00 aan wie de percelen worden gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
229
Aktedatum:
18/12/1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties