Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

13.278 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteMaria van Hees zonder beroep wonende Vierpolders, thans gehuwd met Kornelis Jacobs van Beek bouwman wonende ald., als weduwe van en in g.v.g. gehuwd geweest met Jan van den Ban bouwman gewoond hebbende en overl. ald. 05/08/1844 en als zijn erfgename krachtens zijn testament op 29/03/1841 voor zelfde nts gepasseerd en als moeder-voogdes over haar 3 minderj. kinderen Neeltje, Hendrik en Jan van den Ban met hun na te vermelden 4 broers van halven bedde enige kinderen van voormelde Jan van den Ban, Kornelis van Beek jacobsz. voormeld als mede voogd over voormelde minderjarigen, Hendrik van den Ban bouwman wonende Vierpolders in zijn kwaliteit A van voogd over bedoelde 4 minderj. kinderen van Jan van den Ban uit zijn 1e huwelijk met Neeltje Rietdijk overl. Vierpolders op 19/03/1840 als Kornelis, Aagje, Jon en Arent van den Ban en B als toeziend voogd over de 3 gemelde minderjarigen en Jan Engels Poldervaart thans arbeider wonende Vieprolders als toeziend voogd over Kornelis, Aagje, Job en Arent van den Ban. Zij verkopen in het openbaar de volgende onroerende goederen en wel binnen Vier Polders 1e een bouwmanswoning als een woonhuis met schuur, wagenhuis en verder getimmerte, met erf, werf, tuin, boomgaard en weiland daarbij behorende, kad. bek. in het geheel als een bunder 48 roeden 60 ellen in sectie A nrs 238 t/m 240, 246 t/m 248, hoogste bieder Hendrik van den Ban voormeld op 800 gulden, 2e de helft in de Mosterdijk geheel bekend als 2 bunders 5 roeden 28 ellen i sectie A nrs 219 t/m 221, 224 t/m 232 en 234 t/m 237 en 241, hoogste bieder Kornelis van der Linden bouwman Vierpolders op 210 gld, 3e 1 bunder 4 roeden 80 ellen bouwland in de polder Oud Hellevoet in Heiningen, kad. bek. sectie A nr 263, hoogste bieder Izak van Prooije rentenier wonende Nieuwenhoorn om 230 gld per halve bunder, 5e 2 bunders 22 roeden 60 ellen weiland aldaar in sectie A nrs 273 en 274, hoogste bieder Willem Scheijgrond bouwman Vierpolders om 185 gld per halve bunder, 6e 3 bunders 19 roeden
Vervolg akte:
per halve bunder. In de hoek het Moertje 19e 2 bunders 89 roeden 70 ellen weiland in sectie A nrs 124 en 125, hoogste bieder Hendrik van den Ban voormeld om 40 gld per halve bunder, 20e 1 bunder 71 roeden 60 ellen bouwland ald. in sectie A nr 148 hoogste bieder Leendert Scheijgrond bouwman Abbenbfoek om 175 gld per halve bunder. In de polder Heenvliet in de Oude Haaije 21e 1 bunder 50 roeden in het perceel A nr 459 groot 2 bunders 8 roeden 10 ellen, hoogste bieder Jan de Pijper melkboer Heenvliet om 65 gld per halve bunder, 22e 1 bunder 85 roeden 90 ellen weiland ald in sectie A nr 464 hoogste bieder Hendrik van den Ban om 70 gld per halve bunder, 23e 2 bunders 15 roeden 10 ellen in sectie A nrs 399 en 400 hoogste bieder Gerrit Hollaar om 195 gld per halve bunder. In het Westeinde van Derrijvliet 24e 2 bunders 47 roeden 30 ellen weiland ald in sectie Ars 54 t/m 56, hoogste bieder Johannes Arkenbout bouwman Oostvoorne om 155 gld per halve bunder en in de vier hoeken buiten 25e 2 bunders 70 roeden 70 ellen ald in sectie B nrs 532 en 540, hoogste bieder Wilem Scheijgrond voormeld om 185 gld per halve bunder. Volgende akte 30/01/1850 nr 16. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat koper is geworden van de percelen 1, 2, 5, 8, 9, 11 en 13 t/m 25 Kornelis Jaconbs van Beek bouwman Vierpolders om f.11.661,79, perceel 3 dezelfde van Beek om f.310,21, perceel 6 dezelfde om f.1887,41, perceel 10 dezelfde om f.1522,44, perceel 12 dezelfde om f. 315,54, perceel 4 Izak van Prooijen rentenier Nieuwenhoorn om f. 1041,77 en perceel nr 7 Leendert Willem van der Made binnenloods Hellevoetsluis om f. 584,66. Tezamen verkocht om f. 17,323,82.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
8
Aktedatum:
23/01/1850
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRebekka Adriana Johanna Vlielander c.s. laten de huur (voor 5 Jaar) van landerijen te Oostvoorne veilen. Opbrengst f 628 per jaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
34
Aktedatum:
05/03/1896
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Antonie Hermans
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert van der Pijl kantoorbediende wonende Brielle als gemachtigde van Kornelis Spoon, opzichter van de Waterstaat wonende Puttershoek verkoopt in het openbaar een huis met erf en tuin groot 4 roeden 73 ellen sectie B nr 1372 aan verkoper in eigendom opgekomen bij proces-verbaal van openbare verkoop op 26/01/1869 voor zelfde nts verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 16-04-1869 in deel 134 nr 79. Hoogste bieder Jan Welman Sr koopman wonende Brielle 1200 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 14/04/1875 nr 72. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en gemijnd voor genoemde Jan Welman op een som van 1205 gld terwijl voor de in de tuin staande kippenren moet worden betaald een bedrag van f. 25,00, dus tezamen voor 1230 gld, aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
69
Aktedatum:
07/04/1875
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Dirk de Winter arbeider wonende Rockanje als in g.v.g. gehuwd met Arendje Snoeij en B. Mr Robert Theodore Baron d'Escurij griffier bij de Rechtbank te Brielle wonende aldaar. Zij gaan over tot de openbare verkoop van de navolgende onroerende goederen als Dirk de Winter gehuwd met Arendje Snoeij A een huis, schuur en erf gelegen binnen Rockanje in Achterstrijpe, sectie B nr 303 groot 3 roeden 37 ellen, 10 roeden 90 ellen boomgaard gelegen aldaar sectie B nr 302 en 27 roeden 50 ellen tuin gelegen aldaar, sectie B nr 301 aan Arendje Snoeij opgekomen bij akte van scheiding van de boedel bestaan hebbende tussen haar en haar 1e echtgenoot wijlen Pieter Oudwater op 29/10/1874 voor zelfde nts gepasseerd. De hoogste bieder moet nog extra betalen voor manteling der bomen, arbeidsloon en spitten en tarwe, benevens trekken en hennip 75 gld en de tilbalken zijn niet in de prijs begrepen. Hoogste bieder Willem Kruik bouwman wonende Oostvoorne de massa om 1500 gld voor zich of nader te noemen meester en B een perceel thans bouwland mede gelegen binnen Rockanje in Achterstrijpe groot 86 roeden 90 ellen sectie B nr 304 aan hem opgekomen uit de boedel van Bastiaan Jacob Verheij bij akte van transport op 29/10/1860 voor wijlen nts Pieter van Andel gevestigd te Brielle verleden. De koper moet extra betalen voor arbeidsloon en bezaaien van het land 130 gld. Hoogste bieder Dirk van den Berg melkboer wonende Oostvoorne voor 705 gld per halve bunder. Volgende akte 26/04/1875 nr 84 waarbij verschijnen 1e Jacob Rietdijk bouwman wonende Rockanje als gemachtigde van Arendje Snoeij arbeidster wonende Rockanje, eerder weduwe van Pieter Oudwater en laatst van Dirk de Winter met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, 2e Kornelis Vlielander arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Elisabeth de Winter, 3e Kornelis Lensvelt arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Neeltje de Winter en voorts als voogd over Pleun en Johanna de Winter beiden minderjarig, 4e
Vervolg akte:
zijn betaald en dat daaraan door de koper niet is voldaan, deze bij exploit van de deurwaarder Karel Verheij Roeloffs in dato de 3e juli 1875 tot die betaling is gesommeerd en de koper in gebreke zijnde bij hetzelfde exploit is aangezegd geworden dat ingevolge artikel 5 der in het vorenstaand proces-verbaal van 22/03/1875 de verkopers zullen overgaan tot de herveiling van het hiervoor omschreven erfpachtsrecht met de daarop aanwezige gebouwen op 22 juli 1875 waarbij als hoogste bieder is opgekomen Johan George Frederik Swemle broodbakker wonende Nieuwenhoorn om 900 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 29/07/1875 nr 147. Het erfpachtsrecht wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en niet gemijnd, weshalve Swemle koper is gebleven, die verklaarde te hebben gemijnd voor zichzelf. De verkopers hebben het perceel gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
22/03/1875
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties