Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: testamentx
beacon
19.814 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Ds Kornelis Kleijn predikant van de nederduits hervormde gemeente heeft overgegeven een besloten papier of acte van superscriptie om te openen, gesloten met 8 cachetten in zwarte lak en 2 zegels in groene was van 2 schepenen van Leerdam en na opening bevonden hebben van het echtpaar Kleijn een testament en wel van wijlen zijn vrouw Geertruid Johanna Koel getekend te Leerdam op 11/11/1746, waarin zij approbeert de huwelijksvoorwaarden van april 1746 gepasseerd te Delft waarbij de ouders van de testateur nog in leven waren. Langstlevende kinderen opvoeden en voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer. Getuigen Dirk van der Eijk en Adriana Hubert Honigh.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
5
Aktedatum:
25/01/1770
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mutueel testament van Kornelis Snaijer en Levina Pig echtelieden wonende den Briel gegoed onder de 2000 gld. Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk en dan aan elk kind uitkeren 25 gld. Zij heeft een voordochter Jannetje Krop bij Klaas Krop die ook nog 25 gld moet ontvangen. Langstlevende voogd of voogdes en seclusie van de weeskamer. Getuigen Nicolaas Kromvinger en Dirk van Bokkem.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4
Aktedatum:
17/01/1770
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Maria Jonkhans gehuwd met Bastiaan Hoogvliet wonende den Briel gegoed onder de 4000 gld. Zij vernietigt alle voorgaande tgestamenten en akten en wel bijzonder die met haar man op 13/04/1770 alsmede die van haar alleen op 24/10/1770 gepasseerd. Zij legateert aan haar man een aantal met name genoemde roerende goederen zij prelegateert aan haar man tezamen met haar broer Goosen Jonkhans en zusters Aaltje Johanna Jonkmans en Elisabeth Jonkhans de turf en appelen die op haar overlijden zullen worden gevonden in gelijke delen. Vervolgens prelegateert zij haar genoemde broer en zusters of bij vooroverlijden hun descendenten alle kleren en lijfsieraden. Aan haar nicht Grietje Jonkhans dochter van haar broer Goosen haar zilveren beugel en beugeltas; aan haar nicht Trijntje Pols gehuwd met sinjeur Kluijt te Spijkenisse een aantal met name genoemde kledingstukken; aan haar neef Klaas Pols de tuin in de Kerkstraat binnen den Briel met de lusten en lasten vanaf de dag van haar overlijden; aan Johanna Adriana Fransen een zilveren schaar met zilveren ketting ipv de gouden ring; aan Diedrikus Filippus Fransen het nieuwe Eau de la Reine doosje; aan Jacob Hoogvliet een rode verlakte theetafel en 6 stoelen uit het voorhuis; aan Johanna Hoogvliet genoemde kledingstukken; aan Elisabeth van Solm wonende ten huize van Johanna Jonkhans een zilveren knipbeugeltje met het groene beursje daarin. In het overige van haar nalatenschap benoemt zij tot enige ergenamen haar man en haar broer en zusters ieder voor een gelijk deel en bij vooroverlijden van haar broer of zusters hun wetitge afkomelingen bij plaatsvervulling. Aan Engeltje Kalverkamp moet bij haar overlijden worden uitgereikt een zilveren breischee ipv lakens en slopen bij akte van donatie aan haar geschonken. De boedel met de oven mag 6 weken na haar overlijden worden verdeeld, verkocht en tot liquidatie gebracht. Zij benoemt tot voogden over haar minderj. erfgenamen haar zwager Jacob Pols wonende alhier en Kornelis Kluij
Vervolg akte:
t wonende Spijknisse en seclusievan de weeskamer.e
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
39
Aktedatum:
09/11/1770
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Pieter van Andel en Magdalena Sieber echtelieden wonende den Briel, gegoed onder de 20.000 gld. Als testateur eerststervende is zullen alle klederen en lijfsieraden van zijn vrouw aan haar gelaten worden zonder dat die moeten worden ingebracht; alle kleren en lijfsieraden van zijn 1e vrouw moeten volgen aan hun gezamenlijke kinderen door hem bij haar verwekt. Zij krijgt de keus om na taxatie van 2 kundige lieden datgene uit de boedel over te nemen als zij zal goedvinden. Zijn aandeel in de nieuw bedijkte polder genaamd Adriana Polder mitsgaders in de gehele polder Stellendam gelegen bij het eiland Goedereede moet publiek worden verkocht. Hij benoemt tot enige erfgenamen zijn vrouw, de kinderen bij dezelve te verwekken en de kinderen in zijn vorig huwelijk geprocureerd, ieder voor een kindsgedeelte. Als zij kinderloos sterft legateert zij aan haar moeder Sara Flaas weduwe Frederik Sieber zodanige onderhandse obligaties van 1000 gld als haar moeder op 23/06/1770 te haren behoeve heeft gepasseerd. Aan haar zuster Sara Sieber en haar nicht Magdalena Sieber tezamen of bij voorverlijden haar descendenten bij plaatsvervulliung alle lijfskleren; aan haar broer Frederi Sieber en zuster de voorsz. Sara Sieber aldatgene dat zij van haar moeder komt te erven. In de overige goederen benoemt zij haar man tot enige erfgenaam Als er kinderen op haar overlijden zijn dan vervallen alle legaten etc. en benoemt zij haar man nevens haar kinderen elk voor een kindsgedeelte tot erfgenamen en moet de langstlevende die kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk. Zij benoemt haar man tot voogd over haar minderj.k ind of kinderen met Adrianus Vermaat en hij stelt aan zijn vrouw en seclusie van de weeskamer. Getuigen Willem Theodorus Wolf en Kornelis Duijndam.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
38
Aktedatum:
05/11/1770
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties