Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: overeenkomstx
beacon
958 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Overeenkomst tussen Elisabeth Romein, weduwe van Lambert van der Heiden en Pieter van der Heiden, schippersknecht, beiden wonend te Brielle. Eerste comparante zal de ander gedurende een jaar van kost en inwoning, bewassing, licht en warmte voorzien. Hiervoor zal v.d.Heiden zijn wekelijkse inkomsten, door hem geschat op f 4 , aan eerste comparant afdragen. Daarna zal hij wekelijks f 2 blijven betalen, waarmee het onderhoud van Maria van der Heiden, dochter van eerste comparante wordt veiliggesteld. Hij zal een vordering van ruim f 200 die hij op eerste comparante heeft pas na haar overlijden ten laste van de boedel brengen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
19/06/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jean de Rouville, procureur te Brielle namens Kornelis de Breur en Pieter Klompenhouwer aldaar en ds. Dirk Bodde te Heenvliet als gemachtigden van Geertrui Jongejan, weduwe van Aarnout Hogendijk Roosendael te Geervliet, sluit een overeenkomst met Leendert Mastenbroek, bouwman te Rockanje. Deze had in 1809 onder borgtocht van Maartje Verwei, weduwe van Bouwen Mastenbroek te Hekelingen, en van Aart Arkenbout onder Nieuwenhoorn aan Geertrui Jongejan van een schuld verzekerd op een bouwmanswoning in Strijpe onder Rockanje op nr. 85 met ruim 60 G land. Termijn is nu verlopen en er is ook renteschuld. Om zijn totale ruïne te voorkomen spreekt men af dat op de Heenvlietse beestenmarkten nog dit voorjaar alle melkkoeien op twee na zullen worden verkocht en zo nodig in de zomer ook de veldvruchten zullen worden geveild. Verder zullen in het najaar alle landerijen worden geveild op een weitje van 3 G 259 R op nr. 7 en 2 G 127 R bouwland op nr. 17 na. Van de paarden zullen er twee aan crediteur worden gelaten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
72
Aktedatum:
30/05/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacob Zevenbergen bouwman wonende Spijkenisse ter eenre en Abraham Joannes de Rouville deurwaarder wonende den Briel als lasthebber van Jacob Kluit korenbrandewijnbrander wonende Delfshaven, Adriaan Kluit apotheker wonende Dordrecht, Wiggert Wiggerts Mathol banketbakker wonende den Briel gehuwd met Martina Kluit, Jacob Kluit goud- en zilverkashouder wonende Schiedam, Marinus Kluit grutter wonende den Briel gehuwd met Helena Adriana de Breur, Jan Willem van Rijn kapitein, gehuwd met Neeltje de Breur, Leendert Jongejan kassier van de bank van Lening wonende den Brel, Kornelis van der Woel particulier wonende den Briel, Neeltje van der Woel weduwe van Michiel Villerius, zonder beroep wonende aldaar, Johannes van der Sluijs commies bij de belastingen wonende Rockanje gehuwd met Helena Jongejan, Maartje Jongejan naaister wonende den Briel gescheiden echtgenote van Jean Henry Vrij en Willem Christiaan van Griesheim 2e luitenant als mede Helena Jongejan en Maartje Jongejan getreden zijn in de rechten van wijlen Jacob Jongejan commissaris van de beurtschippers wonende den Briel, tezamen erfgenamen voor de helft van Geertruid Jongejan weduwe van Aarnout Hoogendijk Roosendaal welke tlv de comparant ter eenre een onderh. obligatie had wegens geleend geld van 1000 gld van 07/05/1821 welke obligatie door de executeurs van haar testament was opgeëisd. Willemina Swaneveld eerst gehuwd geweest met Dirk Fonkert en thans met de comparant ter eenre heeft zich borg gesteld voor de betaling van de gelden uit de obligatie waarvoor zij tot zekerheid stelt 5/8e delen van 8 bunder 54 roe 96 el bouwland onder Oud Beijerland en 9 bunder 24 roe 60 el aldaar. De landen zijn verhuurd aan Dirk Fonkert.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
93
Aktedatum:
03/08/1824
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Katharina van der Lugt Melsert wonende Brielle weduwe van Jan Hofland lid der na te noemen firma en als zodanig uitoefenende het beroep van touwslager en Jacobus Hofland touwslager lid der na te noemen firma wonende Brielle. Zij geven te kennen dat tussen hen is aangegaan een vennootschap tot het gezamenlijk uitoefenen van het beroep van touwslager en alhetgeen daaraan verwant is onder de firma J. Hofland & Zoon welke als zodanig over het lopende dienstjaar is gepatenteerd blijkens een akte van patent afgegeven door het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur van Brielle op 18/09/1875 onder nr 380. en dat de voorwaarden waarop die vennootschap tussen hen is aangegaan of bestaat zijn vermeld in de acten op 23/04/1860 en 21/01/1870 voor de toen te Brielle gevestigde notaris Peter van Andel zijn verleden; dat zij echter overeengekomen zijn bij deze om de voorwaarden te wijzigen en als zodanig a. dat Jacobus Hofland boven hem behalve de inbreng van zijn vlijt en arbeid ook nog op 01-01-1876 in de vennootschap zal brengen een som van 20.000 gld en b dat in plaats der bepalingen voorkomende in artikel 4 der voorwaarden vervat in voormelde akte van 23/04/1868, welke bepalingen worden vernietigd en buiten werking gesteld, zullen gelden de navolgende bepalingen: dat alle kosten van onderhoud en vernieuwing der gebouwen en gereedschappen, welke Katharina van der Lugt Melsert blijkens de beide voornoemde akten reeds in de vennootschap mocht hebben gebracht zo toen als later en daarin door haar nog mochten worden gebracht om door de vennootschap te worden gebruikt of genoten, geheel zullen zijn en komen ten laste van Katharina van der Lugt Melsert, dat alle winsten en verliezen der vennootschap door de comparanten zullen worden genoten en gedragen als volgt: door de comparante Katharina van der Lugt Melsert voor 2/3e gedeelten en door de comparant Jacobus Hofland voor 1/3e gedeelte, c. dat in plaats der bepaling voorkomende in artikel 6 der akte van 23/04/1868 houdende dat Jan
Vervolg akte:
Hofland bij die akte genoemd en in wiens plaats later de comparante is opgetreden meer bijzonder belast zal zijn met het houden der boeken welke bepaling wordt vernietigd en buiten werking gesteld zal gelden de volgende bepaling: dat Jacobus Hofland zal zijn belast met het houden der boeken, d. dat in plaats der bepalingen voortkomende in artikel 8 der akte van 23/04/1868, welke bepalingen geheel buiten werking worden gesteld, zullen gelden de navolgende: dat bij de ontbinding der vennootschap zo deze mocht plaats vinden tengevolge van het overlijden van een der vennoten, de boeken en papieren der ontbonden vennootschap, na haar vereffening en scheiding, zullen blijven berusten onder de langstlevende der vennoten, terwijl zo de ontbinding der vennootschap anders dan door overlijden mocht gebeuren, die boeken en papieren zullen blijven onder berusting van Katharina van der Lugt Melsert.. Zij verklaren dat de overige bepalingen der beide akten hun volle kracht en waarde zullen behouden en dat de bij deze akte vastgestelde nieuwe voorwaarden zullen werken vanaf 01/01/1876 tot welke dag de hiervoor vernietigd en buiten werking gestelde bepalingen zullen stand houden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
144
Aktedatum:
20/11/1875
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
190
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties