Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: insinuatiex
beacon
538 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
De eerste nts wordt verzocht zich namens Anthonie van Wassenaar mr broodbakker te Hellevoetsluis te vervoegen aan Eva Cahoen weduwe van Kornelis van der Duijn wonende den Briel en haar af te vragen wat er waar is van de geruchten dat Wassenaar in de tijd van 1755 t/m 1763 toen hij bij haar als bakkersknecht had gewoond haar zou hebben gevraagd met hem te trouwen. Zij moet hem verklaren, dat hij noch mondeling, noch schriftelijk zoiets als trouwbeloften aan hem heeft gedaan etc. Op 11/01/1770 heeft de nts de mededeling overgebracht. Getuigen Hendrik Wolf en Jacob Everhardus Verhell.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
1
Aktedatum:
06/01/1770
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De 1e nts wordt verzocht namens alle ondergetekende weduwen in de kerkelijke societeit door enige leden van de Classis van Voorne en Putten opgericht in 1749 zich te vervoegen aan de persoon of de vergadering van de heren directeuren of bestuurders van genoemde Societeit en hen aan te zeggen dat wij uit zekere gedrukte missive aan ons toegezonden en getekend door J.P. Fontaine als boekhouder van de voorsz. Societeit en gedateerd 12/03/1770 waarin vermeld werd dat er een algemene bijeenkomst was vastgesteld op 25/04/1770 om gemelde societeit op een duurzame voet te doen blijven of wel anderszins dezelfde te doen slopen, met verder verzoek dat wij ondergetekenden het zenden van onze gewone attestatien en kwitanties zouden opschorten en afwachten totdat een besluit van zaken in gemelde bijeenkomst zou zijn genomen, doch dat een sloping of desolutie van gemelde societeit zonder kennis, concurente en consent van ons ondergetekenden en verder trekkende weduwen, niet kan of behoort te geschieden. De nts wordt verder verzocht aan de boekhouder aan te zeggen dat wij eerbiedshalve met het zenden van onze attestaties en kwitanties nog wel 6 weken willen wachten gerekend vanaf pasen. De volgende personen hebben getekend: Jacoba Magerus, weduwe Kluijt, Johanna Kruijne weduwe G. Knoll, Arij van der Boll namens zijn moeder Maria van der Hoek weduwe Arij van der Boll, Martha Visscher weduwe van Vrijberge, Johanna van Dieningen weduwe van Do C. van der Swet, Judik Krabbenhouwers weduwe Arij Vermeulen, M.E. van Aerden weduwe van Dam, Geertruy van der Hoek weduwe Teller, Geertruy Helena Snellen weduwe Gerardus Sandifort, Katharina Abbenbroek weduwe van den Houte, Johanna Straatman weduwe Hoggendijk en de heer Wijnants als curator over de persoon en goederen van de weduwe Joannes Slijp. Op 25/04/1770 heeft Hendrik Kruijne de insinuatie aangeboden in de vergadering van de directeuren voorsz.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
20
Aktedatum:
18/04/1770
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr Helenus Marius van Andel heeft zich vervoegd aan boord van een schip liggende aan de Heuvel over het hoofd van den Briel en aldaar gevraagd of dat niet het schip de jonge Alida was waarvan schipper was I. Hennevanger, hetgeen door een der aanwezigen bevestigend werd beantwoord. De schipper was naar Maassluis maar zijn broer Cornelis Hennevanger de stuurman was aanwezig. Het schip heeft hier 12 dagen gelegen met jenever. De notaris heeft namens de heren Heule, Visser en de Beer te Schiedam geprotesteerd tegen tijds verzuim ivm de kosten etc. aangezien er gedurende die 12 dagen wel een ander schip was uitgezeild.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
7
Aktedatum:
31/01/1799
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De nts wordt verzocht namens mt Arend van Andel advocaat en procureur alhier zich te vervoegen aan Kornelis van Sina wonende alhier en deze te insinueren dat van Andel als gemachtigde van Van de Lange en Van Oord gevestigd te Rotterdam te innen van Van Sina 387 gld 10 st wegens geleverde winkelwaren in 1787 en 1788 en van Sina te verzoeken binnen 8 dagen te betalen. Op 20 mei daarna heeft de nts aan Van Sina copie van de insinuatie overhandigd die antwoordde: "ik zal intusschen met de heer van Oord briefwisseling houden en houde het voorts voor gehoort en gezien"
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
124
Aktedatum:
19/05/1790
Aard van de akte:
insinuatie
Naam notaris:
Jacob Kluit Jzn
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties