Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
2.563 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Arie Roskam Heeremanszoon bouwman wonende Brielle zo voor zich en in zijn betrekking a: van weduwnaar van en in g.v.g. gehuwd geweest met Jacoba Went in leven zonder beroep, gewoond hebbende en op 06/06/1869 overleden te Brielle, b. van erfgenaam van zijn echtgenote voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 15/12/1854 voor nts Pieter van Andel te Brielle gepasseerd en c. als vader van en voogd over de 4 door hem aan zijn vrouw verwekte nog minderjarige kinderen, genaamd Jakob, Pieternella, Kornelis en Susanna Roskam, Heereman Roskam melkboer wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, Kommer Roskam melkboer wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over de 2 hierna te noemen minderjarigen, Jannetje Roskam zonder beroep wonende Brielle zo voor zich en Nicolaas Albert Smit korenmolenaar wonende IJsselmonde zo voor zich en als weduwnaar van in g.v.g. gehuwd geweest met Maartje Roskam overleden IJsselmonde op 06/07/1871 als ook als vader voogd over de twee door hem aan zijn vrouw in huwelijk verwekte kinderen genaamd Jan en Jacoba Smit zijnde de gemelde Heereman, Kommer, Jannetje, Jacob, Pieternella, Kornelis en Suzanna Roskam de enige in leven zijnde kinderen geboren uit het huwelijk van de 1e comparant met de overleden Jakoba Smit en als zodanig met de twee minderjarigen Jan en Jakoba Smit als representatie van hun overleden moeder die in haar leven was een dochter van de 1e comparant en zijn echtgenote de enige erfgenamen en met de comparant Nicolaas Albert Smit de enige gerechtigden tot het onbeschikbare gedeelte der nalatenschap van genoemde Jakoba Smit.Zij zijn de enige gerechtigden tot de boedel in gemeenschap bezeten geweest zijnde tussen Arie Roskam en zijn overleden echtgenote Jakoba Smit en ze zijn overeengekomen over te gaan tot der scheiding van de boedel en haar nalatenschap, waarbij de meubilaire en andere goederen gewaardeerd zijn, boedelbeschrijving is gedaan op 21/08/1869
Vervolg akte:
terwijl de tot de boedel behorende onroerende goederen zijn getaxeerd door Kornelis van Eijk bouwman te Vierpolders, Kornelis Weijerse bouwman wonende Oostvoorne en Leendert van Gent metselaar wonende te Brielle als deskundigen daartoe benoemd door de comparanten, welke deskundigen van die taxatie hebben uitgebracht een akte op 30/12/1871 en welke akte aan deze akte zal worden geannexeerd en dat zij comparanten zich met de beide taxaties kunnen verenigen, en over willen gaan tot de scheiding en verdeling aam de hand van bovenvermelde akte van inventarisatie van dezelfde boedel hebben opgemaakt een staat en massa van de boedel bestaan hebbende tussen de comparant Arij Roskam en Jakoba Smit voormeld. Het actief bedraagt f. 6445,34 en het passief f. 2660,52, gered geld f. 3784,81. Volgen de onroerende goederen waardoor het actrief nu bedraagt f. 13.685,25 en het passief f. 7500,00 zodat zuiver te verdelen valt f. 6185,25 waarvan moet worden afgetrokken 145 gld 25 ct als kosten van de akte van boedelscheiding, zodat nu zuiver te verdelen valt f. 6040,00 waartoe gerechtigd zijn Arie Roskam voor de helft f. 3020,00 en aks erfgenaam van zijn vrouw f. 755,00 tezamen f/ 3775,00 en B de comparanten Heereman, Kommer, Jannetje en de minderjarigen Jakob, Pieternella, Kornelis en Susanna Roskam ieder voor 3/32e gedeelten en de comparant Nicolaas Albert Smit met zijn twee minderjarige kinderen Jan en Jacoba Smit tezamen voor f. 2265,00 of voor ieder 3/32e gedeelten ad f. 283,12. Zij gaan nu over tot de scheiding en verdeling en daartoe in eigendom toe en aanbedeeld hebben als volgt aan Arie Roskam alle onroerende goederen en nog uit de gerede gelden f. 1354,56 tezamen f,. 11275,00, terwijl alle andere erfgenamen hun aandeel in gereed geld hebben ontvangen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3
Aktedatum:
09/01/1872
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jacob Vrij melkboer wonende Zwartewaal voor zich als weduwnaar van en in algehele gemeenschap van goederen in 2e huwelijk gehuwd geweest met Pleuntje van der Meer inm leven zonder beroep, gewoond hebbende en overleden te Zwartewaal op 17-06- 1865, als erfgenaam in het restant van het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 12/12/1864 voor de toen te Brielle residerende nts Pieter van Andel gepasseerd, bij welk testament zij 1e aan de nader te noemen Leentje van der Meer heeft vermaakt een jaargeld gelijkstaande aan het aandeel dat aan ieder harer kinderen bij de scheiding van haar nalatenschap zal worden aanbedeeld en zulks vrij van successierechten als ook als vader van en voogd over de 4 door hem verwekte kinderen bij haar als Jan Vrij geb. 01/08/1840, Jacob Vrij geb. 18/04./ 1851, Kornelis Vrij geb. 21/01/1853 en Hendrik Vrij geboren 23/01/1864, Hendrik van der Meer arbeider wonende Oostvoorne als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven notarisklerk te Brielle als gemachtigde van Jacoba Vrii zonder beroep wonende Zwartewaal voor zichzelf als dochter van voormelde echtelieden en nog als moeder over Pleuntje Hokke enig kind van haar in huwelijk verwekt door Gerrit Hokke Klaaszoon in leven arbeider gewoond hebbende te Vierpolders en overleden te Rotterdam op 15/04/1871, door Herman Hokke Klaaszoon arbeider te Vierpolders als toeziend voogd over genoemde minderjarige en door Engelina Vrij zonder beroep wonende Zwartewaal, meerderjarige dochter van de comparant Jacob Vrij uit zijn huwelijk met Pleuntje van der Meer en dus met haar genoemde minderjarige broeders en zuster Jan, Jacob, Kornelia en Hendrik Vrij en haar zuster Jacoba Vrij de enige erfgenamen en met de meerderjarige Pleuntje Hokke de enige erfgenamen in het onbeschikbare gedeelte der nalatenschap van hun moeder en grootmoeder Pleuntje van der Meer, Leuntje van der Meer dienstbode wonende Zwartewaal als legatarises van genoemde
Vervolg akte:
de gehele te verdelen nalatenschap groot 1012,77, waarna de verdeling plaats vindt
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
41
Aktedatum:
30/04/1872
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Johannes Bernardus Eekman, onderwijzer te Brielle, en diens aldaar op 28-3-1909 overleden echtgenote Leentje Kornelia van der Poel. Kinderen: Pieter Kornelis Eekman en Adriana Geraldina Johanna Eekman, beiden minderjarig. Toeziend voogd is Abraham Theodorus Beausart, koopman te Schiedam. Boedelsaldo bedraagt f 9349. Er zijn geen onroerende goederen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
332
Aktedatum:
29/09/1909
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door wijlen Katharina Bergwerf en haar op 9-8-1884 te Brielle overleden weduwnaar Pieter Regoort. Kinderen:
- Gerrit Regoort, timmerman te Rotterdam, mede voor zijn kind Helena Regoort uit huwelijk met wijlen Wilhelmina Goudswaard geboren
- Pieternella Regoort, gehuwd met Johannes Hendrikus Hollaar, zeeloods te Brielle
- Teuntje Regoort, gehuwd met Willem Hermanus van Hamersveld, conducteur bij de posterijen te Amsterdam
- Martina Katharina Regoort, gehuwd met Jan Veenenbos, metselaar te Brielle
Onroerende goederen:huis en erf aan het Noordeinde van de Voorstraat te Brielle, kad. B 483.
Volgt opsomming van huisraad, kleding, sieraden, contanten ( f 1198) Totale waarde van de boedel getaxeerd op f 3240.Huis etc. toegedeeld aan dochter Pieternella.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
238
Aktedatum:
07/11/1884
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Antonie Hermans
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties