Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Filter: boedeldelingx
beacon
633 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
1e Adrianus Oranje arbeider wonende Oostvoorne, 2e Jan van de Polder melkboer wonende Rockanje als voogd over Leendert en Arie Oranje welke met de hierna te noemen op de 02/05/1869 te Oostvoorne overleden Anna Oranje en de comparant Adrianus Oranje zijn kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Pietertje Groeneveld en Abraham Oranje, beiden overleden, 4e Hendrik Groeneveld melkboer wonende Oostvoorne als toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, 4e Klaas van Hulst melkboer wonende Oostvoorne voor zich en als in huwelijk hebbende Neeltje van den Berg voorts als vader-voogd over zijn minderjarige kinderen Abraham, Arie, Neeltje, Klaas en Leentje van Hulst eindelijk als mondeling gemachtigde van Elisabeth van Hulst dienstbode, ongehuwd wonende Zuidland, 5e Kornelis de Heer arbeider wonende Oostvoorne gehuwd met Dirkje van Hulst. De gemelde minderjarigen van Hulst, Elisabeth en Dirkje van Hulst zijn met de op de 31/07/1868 te Oostvoorne overleden Kornelis van Hulst kinderen geboren uit het huwelijk van Klaas van Hulst en Neeltje van den Berg beiden voornoemd. Zij verklaren dat gemelde Anna Oranje en Kornelis van Hulst met elkaar in g.v.g. gehuwd zijn geweest tot hun erfgenamen hebben achtergelaten de overleden Kornelis van Hulst zijn ouders en zijn hiervoor genoemde broers en zusters en de overleden Anna Oranje haar hierboven genoemde broeders, dat de boedel alsnog onverdeeld zijnde, verklaarden zij voornemens te zijn deze ten overstaan van de notaris te scheiden en verdelen en dat daarvan eerst een beschrijving moet plaats vinden, waarvan de daarvoor vatbare goederen zijn gewaardeerd door Hadde van den Brand melkboer, Bastiaan van der Hoek melkboer en Kornelis Schipper poldersbode allen wonende Oostvoorne. Volgen de roerende goederen waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
231
Aktedatum:
29/11/1869
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Quirinus Kornelis Heijligendorp wonende Oosterhout als lasthebber van Georg David Sangster logementhouder ald. die lasthebber was van Pieter Braat wonende Oosterhout, Lodewijk Adrianus Preuijt lid van de raad van den Briel gehuwd met Martiana Roosendael, Dirk Bodde gehuwd met Samuele Roosendael, Kornelis Preuijt, Dirk Preuijt en Dirk Bodde als lasthebbers van Wolphaert Abraham Johannes Roosendael predikant wonende Dalfsen, Kornelis Preuijt voormeld als gehuwd met Jacoba Roosendael, Jacob Fenwick van der Goor raadsheer in den Haag zo voor zich en als lasthebber van zijn zuster Marciana van der Goor weduwe van de graaf van Byland wonende Utrecht, Stephanus Bodde schout van Heenvliet en Abbenbroek als lasthebber van Nicolaas Holmberg de Beekveld wonende Culemborg als curator van de goederen van Jan van der Goor wonende Hazerswoude, Hugo Cornets de Groot wonende den Haag zo voor zich en als lasthebber van zijn broer Adriaan David Cornets de Groot, Mr Kornelis Preuijt en Lodewijk Adrianus Preuijt beiden voormeld, Kornelis Nieuland korenbrander wonende Delfshaven gehuwd met Geertruyt Preuijt, welke zijn de gezamenlijke erfgenamen van Hendrik Hoogendijk opperdijkgraaf van de ring van Putten gewoond hebbende te Geervliet en ald overleden 20/02/1815 weduwnaar van Aaltje Preuijt vlgs testament van 03/02/1804 voor nts Johannes Nozeman te Rotterdam waarbij hij benoemde tot zijn erfgenamen voor de ene helft de kinderen of verdere afstammelingen van zijn oom Jacobus Braat in huwelijk verwekt bij Alida Hoogendijk, de kinderen etc van Stephanus Aarnouts Roosendael bij Jacoba Godefrida Neomagus alsmede de kinderen etc van David van der Goor bij Petronella Maria Roosendael hoofd voor hoofd en voor de andere helft de kinderen etc van zijn aanbehuwd neef Jan Preuijt bij Aafje van der Vos en die van zijn aanbehuwd neef Jan Dirkse Preuijt bij Maggeltje Berkel. Volgen alle bezittingen. Tot de ene helft zijn gerechtigd Pieter Braat te Oosterhout, Alida Braat gehuwd met Hendrik Hussy
Vervolg akte:
Ferwick van der Gon sub 2, de kinderen van de testateurs oom Jacobus Braat sub 3e, sub 4e aan Dirk Bodde, sub 5e aan Jacob Fenwick van der Gon, sub 6e aan Dirk Bodde, sub 7e aan Wolphaert Johannes Roosendael, sub 8e aan Joanna Roosendaal, sub 9e aan Maria Roosendael, sub 10e aan Hugo Cornets de Groot, sub 11e aan Jan van der Gon en sub 12e aan Lodewijk Adrianus Preuijt. Van letter A wordt toebedeeld aan Kornelis Nieulant de nrs 1, 2 en 7, aan Kornelis Preuijt de nrs 3, 5 en 8, aan Dirk Preuijt de nrs 4, 9 en 11 en aan Lodewijk Preuijt de nrs 6, 10 en 12.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4
Aktedatum:
07/01/1818
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Wouter van Leeuwen bouwman wonende Abbenbroek, Kornelis van Leeuwen arbeider wonende in het Nieuwland, Abraham van Leeuwen winkelier wonende den Briel, Frans Verburgh arbeider wonende Zuidland gehuwd met Jaapje van Leeuwen en Jacob van Leeuwen arbeider wonende Abbenbroek, zijnde allen de enige en meerderj. kinderen van Izaak van Leeuwen bouwman, heemraad en schepen van Abbenbroek en Antje van Beele indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden Abbenbroek. Zij delen de boedel als volgt Wouter neemt over alle paarden, beesten, bouw- en melkgereedschappen meubilaire en andere goederen met alle baten en profijten lasten en risico en zal betalen alle voorbedoelde lasten doch niet de hypotheekschulden, welke blijkens een akte van scheiding 11/12/1815 voor nts van Kruijne zijn overgenomen met de onroerende goederen door Abraham van Leeuwen. Wouter zal betalen aan Cornelis van Leeuwen en Frans Verburgh elk 260 gld en aan Jacob van Leeuwen 200 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
142
Aktedatum:
08/05/1816
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
H.M. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Dirk Jansz- Luijendijk den Ouden, rentenier wonende Vierpolders als weduwnaar van Dirkje Bakker zich noemende Dirkje den Bakker, overl. 11/02/1855 krachtens haar testament op 15/02/1836 voor zelfde nts verleden, Jan Dirksz. Luijendijk melkboer wonende Vierpolders en Jacob Luijendijk bouwman wonende Oostvoorne voor zich zelve Krijn Vogelaar postbode gehuwd met Maria Luijendijk en broer Dirk Luijendijk melkboer wonende Vierpolders, voor hun zelvezijnde de enige kinderen van nagelaten door Dirkje Bakker ook genaamd geweest Dirkje den Bakker gewoond hebbende en op 11/02/1855 overleden binnen Vierpolders aan dezelve in huwelijk verwekt door Dirk Jansz. Luijendijk den Ouden en als zodanig haar erfgenamen. Zij hebben een staat en massa van de boedel van het voormelde echtpaar samengesteld waaruit zuiver te verdelen valt f.16.612 gld, waartoe gerechtigd zijn de man voor de helft of 8306 gld en een kindsgedeelte of ¼ van de wederhelft of 2076,50 en de 3 kinderen elk f. 1557,37½ waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
01/08/1856
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties