Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
1.260 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
Inventaris van de goederen als Leendert Konijndijk commissaris van het voermansgilde binnen den Briel en door hem op 14/12/1770 metter dood geruimd heeft tvv Gillis Haak en Jacobus Vermeer beiden wonende alhier als door genoemde Konijndijk aangestelde voogden van zijn 2 kinderen als Apollonia Konijndijk oud 22 jr en Jan Konijndijk 18 jr vlgs akte van voogdij van 12/12/1767 voor nts Marinus Sandifort gepasseerd en zulks op het aangeven van Apollonia voorsz. die tot heden de huishouding bij haar vader heeft waargenoemen. Onreorende goederen een huis en erf aan de noordzijde van het Maarland alhier van ouds genaamd de Zon alwaar vele jaren zoals ook nu nog logement wordt gehouden en door Leendert tot aan zijn dood bewoond. Er is gemaakt goud en zilver. Kleding en meubilen, een grote boedel. Inschulden. Leendert is geweest commissaris van het voermansgilde alhier welke post nu wordt waargenomen door zijn dochter Apollonia totdat een andere commissaris is aangewezen. Wil Wilkeson stuurman op de Pakketboot wegens vertering; Jacob Isaacs joods koopman te Rotterdam als voren, Rogier Roest matroos op dezelfde boot als voren; Godfried Bagged matroos als voren; van zekere vreemdeling gezegd hebbende te zijn een zwitsers baron geparenteerd aan de kolonel van de zwitserse garde de heer Sandos in den Haag over geleend geld en vertering. Lasten van de boedel. Alida van Bueren weduwe Kornelis Hendrik van Leeuwen 1200 gld wegens geleende penningen vlgs hypotheekbrief van 21/05/17?; de weduwe Chiem te Maasluis geleend geld 100 gld; Hector Leslien binnen den Briel voor de heer Charante koopman te Rotterdam wegens geleverd brood en suiker; Hugo van Andel koopman alhier geleverd laken; Iman Sjaquet wegens scheergeld in 1768 en van tijd tot tijd gedane aderlatingen; de weduwe van Jan van Waardenburg loodgietster; Kornelis Vreeburg verver leverantie van verf en loon; Jan van der Duijn mr broodbakker wegens geleverd brood; Jacob Hooghart mr timmerman; Jacobus Vermeer mr smid; juffrouw Delv
Vervolg akte:
os geleverde wijnen; C.G. Heinrici apotheker; Alexander Lou koopman te Rotterdam geleverde dranken.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
42
Aktedatum:
16/12/1770
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Boedelinventaris van wijlen Elisabeth Hanssen meerderj. ongehuwde dr overleden alhier 03/10/1770 ten huize van Pieternella van der Son weduwe van David Staalman beschreven tvv Pieter van Andel als executeur van het testament en voogd over de minderjarigen daarin geraakt op het aangeven van de voorsz. Pieternella van der Son. Contant geld 272 gld 15 st 10 p. Gemaakte gouden en zilveren voorwerpen. Lasten zijn er niet, alleen de toekomstige begrafeniskosten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
33
Aktedatum:
08/10/1770
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Hendrik Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1e. Helena Ruigrok bouwvrouw wonende Oostvoorne weduwe van Joannis Nobels in leven bouwman gewoond hebbende te Oostvoorne en ald. overleden op 03/08/1876 en met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 27/04/1844 voor de te Maasland residerende notaris Mr Jacobus Steur van Vrijberghe de Coningh en mitsdien voogdes over Wilhelmus Kornelis, Gislinis Kornelis Nobels beiden minderjarig, 2e Modestes Kornelius Nobels bouwknecht wonende Lier voor zich en akls toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, 3e Kornelia Joannes Nobels bouwman wonende Oostvoorne, 4e Gijsbertus Goemans wagenmaker wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Anna Maria Nobels en 5e Gijsbertus Kornelis Nobels bouwman wonende Oostvorne. De gemelde minderjarigen met genoemde Modestus Kornelius, Kornelius Joannes, Anna Maria en Gijsbertus Kornelius Nobels zijn kinderen geboren uit het huwelijk van de requirante Helena Ruigrok en wijlen Joannis Nobels en enige erfgenamen van hun vader voor het onbeschikbare gedeelte zijner nalatenschap.De daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Abraham Mol bouwman wonende Rockanje. Volgen de roerende goederen, 14 paarden, 3 kuishokkelingen een stier, 4 melkkalveren, een stierkalf 5 mestvarkens 1 loopvarken, 30 kippen, manskleren en vrouwenkippen, gemaakt goud- en zilver, titels en papieren, schulden n lasten des boedels
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
188
Aktedatum:
13/10/1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelia Hagoord weduwe van Willem van ´t Reusenhuis zonder beroep wonende den Briel op het noordzijde van het Maarland wijk 5 nr 63 verklaart in g.v.g. gehuwd te zijn geweest met Willem, binnenloods en overl. den Briel op 24/08/1825 en krachtens diens testament op 17/08/1825 voor dezelfde nts legateresse in het vruchtgebruik van zijn nalatenschap en van Willemina Soet zonder beroep wonende mede den Briel en verzoekt de notaris met Lucas Leenderts Rademaker koopman wonende den Briel als lasthebber van Johannes van der Sluis commies der directe belastingen wonende Rockanje als voogd over Inge, Neeltje Jacoba, Aaltje Jacoba en Andries van der Sluis allen minderjarige kinderen van Johannes van der Sluis uit zijn eerder huwelijk met Maartje Soet overleden den Briel op 13/08/1821 en als executeur van het voormelde testament en van Jacob Soet winkelier wonende Hellevoetsluis voor zich zelf en als toeziend voogd over voormelde minderjarigen, zijnde Willemina Soet dochter van wijlen Enge Soet, Jacoba Soet en Neeltje Soet kinderen van Arie Soet binnenloods en sloeproeier wonende den Briel en genoemde minderjarigen bevoegd zich te gedragen als erfgenamen in de bloot-eigendom voor 1/3e gedeelte, Jacob Zoet en Neeltje Zoet tezamen voor 1/3e en de minderjarigen over het laatste gedeelte krachtens voormeld testament heeft de nts een inventaris van de boedel te maken. De roerende goederen zijn gewaardeerd door Hendrik Tichet deurwaarder bij de rechtbank. De inventarisatie heeft plaats gehad op heden, 28/09,30/09, 01/10, 04/10, 06 en 07/10, 27-29/10 en 01/11. De roerende goederen worden gewaardeerd op 3964, 85. Gereed geld 1050 gld 80 ct. Volgen de boedelpapieren en inschulden tezamen 4491 gld 90 ct. Lopende huishoudelijke schulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
93
Aktedatum:
20/09/1825
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Zoeken in collecties