Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akteHendrik Langendoen Leendertsz. melkboer wonende Oostvoorne verkoopt aan zijn zoon Aart Langendoen arbeider wonende Oostvoorne A een huis en schuur met erf, werf, tuin, boomgaard en bosgrond, staande en gelegen binnen de gemeente Oostvoorne aan of op de Hevering, kadastraal bekend aks een huis met 62 aren 57 ca erf, tuin, boshakhout en boomgaard, sectie A nrs 480 t=m 485, B een perceel weiland genaamd de Hofstede, gelegen binnen Rockanje in de polder Lodderland in de hoek Vinkenhil kad. bek. als 1 ha 74 aren 55 ca weiland sectie B nrs 340, 341 en 716,belast met een rente tbv de Grote Armen van Rockanje van 1 gld 50 ct per jr en met een erfpacht tbv Jhr Mr Hendrik Adolph Steengracht van Duivenvoorde ad f. 2,25 per jr. en C 43 aren 50 ca bouwland in de percelen sectie B nrs 605 en 606 gelegen binnen Rockanje in de polder Lodderland en Vinkenhil hebbende dit gedeelte nog geen afzonderlijk nummer. De koopsom bedraagt f. 3000,00 welk bedrag verkoper verklaart van koper te hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze..Voorts onder de verplichting van de koper om zijn vader Hendrik Langendoen Leendertsz. en diens huisvrouw Adriaantje van Kempen en de langstlevende hunner benevens zijn broer Bouwen Langendoen arbeider wonende Oostvoorne tot aan hun overlijden te verstrekken vrije inwoning door hem koper in huis, benevens voedsel, deksel, oppassing en verzorging in ziekte en alles wat tot onderhoud en verpleging behoort.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
238
Aktedatum:
30/12/1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteAlgehele volmacht grootboek in blanco van Mr Pieter van Andel en Hubert Philippus de Kanter te Brielle als administrateurs van het fonds van Mevrouw Briel van Ellemeet te Brielle. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
160
Aktedatum:
00-08-1876
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Adrianus Bernardus Schulten koopman wonende Brielle, weduwnaar van Alida Blanc, overl. Brielle op 13-03-1875, met wie hij in g.v.g. is gehuwd geweest, en erfgename van zijn vrouw krachtens haar testament op 15/08/1866 oor nts L.M,. van Kruijne gepasseerd en als vader-voogd van rechtswege over Kornelis, Johannes Theodorus, Georgius Franciscus, Franciscus Joannes Aloysius, Leonardus Theodorus, Engelina Sabilla, Elisabeth Maria en de op 08/07/ 1875 overleden Adrianus Bernardus Schulten allen minderjarig en enige kinderen geboren uit zijn huwelijk met wijlen genoemde Alida Blanc enige erfgenamen voor het onbeschikbare gedeelte harer nalatenschap en genoemde kinderen met hun vader enige erfgenamen van de overleden Adrianus Bernardus Schulten, 2e Johannes van Hol spekslager wonende Brielle als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. Vermeld wordt nog dat de overledene bij haar hiervoor vermeld testament aan haar man de comparant Adrianus Bernardus Schulten heeft gelegateerd het haar aankomende aandeel in het tot hun gemeenschappelijke boedel behorend huis en erf staande en gelegen binnen Brielle aan de noordzijde van de Koopmanstraat, sectie B nr 1203 groot 1 are 19 ca en dat op 09/04/1875 voor zelfde nts een inventaris van diens boedel is opgemaakt en de roerende en onroerende goederen zijn gewaardeerd door Johannes Petrus Simons schrijnwerker, Paulus Mudde timmerman en en Gerrit Pols metselaar als deskundigen. Zij zijn daarna overgegaan tot de samenstelling van de staat en massa van de boedel, waarvan het zuiver soldo bedraagt f.17.457,04 De nalatenschap van Adrianus Bernardus Schullen bestaat uit hetgeen hij van zijn moeder erft ad f. 818,29, hetgeen wordt geërfd door zijn vader voor 1/4e gedeelte en door zijn broers,
Vervolg akte:
waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
161
Aktedatum:
00-08-1876
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert van der Pijl kantoorbediende wonende Brielle als mondeling gemachtigde van Malvina Eliza Suermondt grondeigenaresse wonende Maartensdijk weduwe van Willem Twiss verkoopt in het openbaar de navolgende aan zijn principaal toebehorende op de Nieuwe Kleijburgse gorzen gemeente Oostvoorne te velde staande biezen om te snijden als 1e een perceel biezen staande op de Nwe Kleijburgse Gorzen gemeente Oostvoorne vanaf de dwarssloot tot aan de gestelde afbakening bij de sluis aan Kornelis Mol griendbaas wonende Brielle de massa om f. 2780 en 2e een perceel biezen als voren vanaf de sluis tot aan de scheiding van Oud en Nw Kleijburg aan Jan Langendoen opzichter wonende Oostvoorne om 235 gld.. In combinatie verkocht om f. 725,00 aan Krijn Bakkerzen aannemer wonende Sliedrecht,
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
28/06/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties