Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akteLeendert Pieter van de Blink candidaat-notaris wonende Brielle als mondeling gemachtigde van A. Benjamin Vlielander rentmeester wonende Numansdorp, Adriaan Vlielander zonder beroep te Amsterdam, Rebecca Adriana Johanna Vlielander zonder beroep te Numansdorp weduwe van Petrus Marinus Collard, Johannes Gerardus Wijbo Fijnje voorzitter van de raad van toezicht op de spoorwegen te den Haag gehuwd met Adriana Jacoba Vlielander, Barnaduka Willkin fabrikant te Londen gehuwd met Magdalena Maria Johanna Vlielander, B Johanna Huberta Hoijer zonder beroep weduwe van Sierk Faber Huijs te den Haag. 2 Jenna Hendrina Hoijer zonder beroep weduwe van Mr Sebastiaan Hendriik Lette van Oostvoorne te den haag, 3. Martiana Hoijer zonder beroep weduwe van Willem Lodewijjk Joost Spoor wonende Nijmegen,4.Mr Steven Jan vanGeuns officier van justitie bij de rechtbank te Utrecht wonende aldaar gehuwd met Hendrika Theodora Hooijer, 5. Mr Johan Spoor vice-precident van het gerechtshof te den Haag wonende aldaar gehuwd met Hermanna Johanna Hoijer cC. Jvr Henriette Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten weduwe van Jhr Francois Jacob van den Santheuvel particulier wonende Dordrecht II. Louis Frederik van Vliet gemeente-secretaris van en wonende Heenvliet als mondeling gemachtigde van Mr Theodoor Schiff advocaat wonende Amsterdam voor zich als mondeling gemachtigde van Wilhelmina Maria Anna Schiff zonder beroep gehuwd met Mr Lodewijk Hooij rechterlijk hoofdambtenaar van Nederlands Oost Indië thans beiden wonende Amsterdam 2. Jeanne Judith Hooijer zonder beroeo gehuwd met Johan Jacob Bijsterus Heemskerk te Sjanghai, Madeleina Appollonia Marie Schiff gehuwd met Felix Andries Frieso beiden zonder beroep te Amsterdam, Marie Elise Schiff zonder beroep gehuwd Mr Pieter Adolf van Oosterwijk Bruijn commisionair in effecten beiden wonende Amsterdam, 5. Abraham Segboer kapitein der infanterie te Utrecht als executeur testamentair van wijlen Willem Daniel Schiff ,6. Louise Constance Schiff
Vervolg akte:
tezamen om f.623 en ten verzoeke van de heer van der Minne aan Arie van Marion bouwman Rockanje, Leendert Oranje bouwman Oostvoorne, Kornelis Roskam bouwman Brielle, Jan Klok Aartszoon bouwman aldaar, Kornelis van der Hoeve bouwman Nieuwenhoorn tezamen om f. 1017.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
87
Aktedatum:
23-07-1890
Aard van de akte:
openbare verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akte1. Anna Hendrika Dalmeijer thans te Utrecht, weduwe van Sixtus Rubertus du Tour, 2.Johannes Stil sergeant bij het korps Torpedisten te Hellevoetsluis, zonder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met Pietertje Dalmeijer. Voorts als mondeling gemachtigde van a. Leendert Knop zonder beroep thans te Hellevoetsluis, weduwnaar van nader te noemen Pietertje van den Berg, b. Johannes Terwiel ambtenaar te Schiedam als in g.v.g.gehuwd met Kornelia Johanna Knop 3. Anna Hendrika Dalmeijer voornoemd nog als mondeling gemachtigde van Franciscus Arnoldus Johannes Uelman passementwerker te Utrecht als zonder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met Johanna Knop, 4. Wilhelmina Christina Aldenhoven zonder beroep te Brielle weduwe van Daniel Knop als voogdes over Daniel Willem en Susanna Leonarda Knop. 5 Anthony Johannes Scheenloop letterzetter te Brielle in g.v.g.gehuwd met Anna Kornelia Knop en nog als toeziend voogd over meergenoemde 2 minderjarigen. De genoemde Pietertje en Anna Hendrika Dalmeijwer zijn kinderen van wijlen Gerritje Ritmeester uit haar huwelijk met Albertus Dalmeijer te Brielle en Gerritje Ritmeester was het enig kind van na te nioemen erflater Pietertje van den Berg uit haar eerste huwelijk met wijlen Abraham Riitmeester. De genoemde Kornelia Johanna, Johanna en wijlen Daniel Knop zijn of zijn geweest de kinderen uit het huwelijk van dezelve Pietertje van den Berg met Leendert Knop voornoemd terwijl gemelde Anna Kornelia Knop was het enig kind van meergenoemde Daniel knop met wijlen Dina Adriana van Adrighem en de minderjariigen Daniel Willem en Susanna Leonarda Knop voormeld zijn de kinderen uit het 2e huwelijk vabn meergenoemde Daniel Knop met de comparante Wilhelmina Christina Aldenhoven. De comparanten verklaarden dat op 08-01-1890 te Brielle is overleden de meergenoemde Pietertje vanden Berg die in 1834 in 2e huwelijk huwde met Leendert Knop voornoemd na hem bij testament op 20-12-1871 verleden voor zelfde notaris benoemd tot erfgenamen voor
Vervolg akte:
het beschikbare gedeelte harer nalatenschap, zodat hij erfgenaam daarvan is voor het te zijnen behoeve beschikbare gedeelte terwijl zij voor het overige daarvan tot erfgenamen heeft nagelaten haar voorgemelde kinderen en kleinkinderen a. Pietertje en Hendrika Dalmeijer bij plaatsvervulling van hun moeder Gerritje Ritmeester, b. Kornelia Johanna Knop, c. Johanna Knop en d bij plaatsvervulling van hun vader Daniel Knop 1. Anna Kornelia, 2 Daniel Willem en 3e Susanna Leonarda Knop elke staak voor 1/4e gedeelte iin dat overige harer nalatenschap end at zij thans overgaan tot scheiding en deling der boedel van Leendert Knop en wijlen Pietertje van den Berg en van een gedeelte harer nalatenschap; dat van een en ander geen beschrijving bestaande, dezelve hier vooraf gaat op aangifte van de 1e comparante als de betrokken zaken in bezit gehad hebbende, A. inboedel f. 209,50. B inschulden wegens geleend geld f.608,75 wegens inbewarig gegeven gelden met rente f. 404,66. alsmede die tlv niotaris van Andelf. f.404,00. C. Vergoedingen door Pietertje van den Berg f. 1966,66 Voorts behoort tot het actief de voor nts van Andel verkochte goederen of f.1615 en passief f.1966,66, grondbelasting f. 2272,00 De baten blijken te zijn f. 3618,57 en de lasten f. 48,57, resteert f. 3570,00 waarvan ieder der echtgenoten de helft of f 1735.00 Tot de nalatenschap van Pietertje van den Berg behoort alzo de helft van voormelde boedel off.1785.00 daarbij in verdeling worden gebracht de contanten wegens verkoop roerend goed of f. 1615 tezamen f.3400,-- waaraf de hiervoor vermelde vergoedingen het verdere passief van haar nalatenschap en het aandeel in de kosten van vereffening of f.45,62 tezamen f.2035,00 blijft zuiver te verdelen f. 1365,00, waarvan aan haar echtgenoot Leendert Knop 1/5e tekomt of f.273 en aan ieder der erfgenamen f. 273,00, zijnde voor Pietertje en Anna Hendriks Dalmeijer f. 136,50 en voor de 3 kinderen van wijken Daniel Knop elk 91 gld waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
86
Aktedatum:
21-07-1890
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteNicolaas Joannes Kornelis Sebastiaan Hendrik Lette burgemeester van Oostvoorne als gemachtigde van A. Mr Phiilip Jacob baron van Pallandt grondeigenaar wonende Wassenaar op het huis Duinrel, Willem Anne baron van Pallandt kamerheer des konings wonende op het huis te Werve te Rijswijk, Philip Jacob baron van Hiemstra rentmeester van het Kroondomein wonende Hattem, Kornelia Martina baoinesse Hiemstra,hofdame in buitengewone dienst van H.M. de Koningin wonende den Haag, Wilhelmina Korrnelia van der Goes gehuwd met Charles Lucien Paul baron van den Bosch grondeigenaar op het huis Valkenburg onder Gillze, Maria Anna de Beijjer zonder beroep weduwe van Willem graaf van der Duijn, Alida Kornelia Beijer zonder beroep gehuwd met Jhr Mr Willem Six oud minister van Binnenlandse zaken te den Haag , de erven van Geertruida van der Brughen zijnde 1. Maria Ellizabeth Geertruida, 2. Justina Maria Charlotte Gertrude, 3. Susanna, 4. Anna Maria 5 Henriette Kornelia zonder beroep, Agnes Hoijer gehuwd met Jan Maarten Leonardus van Bronkhorst kamerheer des konings in Buitengewone dienst te den Haag, Gertruda Hoijer zonder beroep aldaar weduwe van mr Willem Petrus Kornelis Kruijsse de Meij. B Jhr Rudolph Izaak Teding van Berkhout notaris te Anhem als administrerende de tienden in vruchtgebruik en in fidei commissaire eigendom bezeten wordende door Louis Henri de Bosset zonder beroep te Haarlem, C. Mr Karel Adriaan van der Kemp lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wonende den Haag, Jhr Aart van der Goes oud gemeente-ontvanger van en te Den Haag en Dr Lourens Reinhert Beijnen oud rector van het Gymnasium wonende den Haag als regenten van het Burger Weeshuis aldaar. verkoopt in het openbaar het tiendgewas van diverse eigenaren en wel aan Jacoib van Meurs vlasboer te Zuidland, Wouter van der Erve vlasboer aldaar, Danie van Rij bouwman aldaar, Leendert Noordermeer bouwman aldaar, Hendrik Nobel vlasboer aldaar Leendert Weeda spekslager aldaar,
Vervolg akte:
Pieter Herrewijnen melkboer aldaar, Simon Zevenbergen vlasboer aldaar, Leendert de Hoog Maartenszooon vlasboer Zuidland en Kornelis Arkenbout melkboer aldaar alles tezamen om f. 3116,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
84
Aktedatum:
17-07-1890
Aard van de akte:
openbare verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteArie Huisman broodbakker te Spijenisse als gemachtigde van Gieltje Scheer zonder beroep te Geervliet weduwe van Maarten Braat verkoopt namens zijn lastgeefster het nog te velde staand tiendgewas en wel aan Arie Huijsman voornoemd, Pieter de Snaijer bouwman Spijkenisse, Jacob Zevenbergen melkboer Geervliet, Arie Wevels bouwman Geervliet Kornelis Combee melkboer Spijkenisse en Herman Mooldijk bouwman Geervliet tot een totaal bedrag van f. 629,81.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
17-07-1890
Aard van de akte:
openbare verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties