Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akteDirk Jansz- Luijendijk den Ouden, rentenier wonende Vierpolders als weduwnaar van Dirkje Bakker zich noemende Dirkje den Bakker, overl. 11/02/1855 krachtens haar testament op 15/02/1836 voor zelfde nts verleden, Jan Dirksz. Luijendijk melkboer wonende Vierpolders en Jacob Luijendijk bouwman wonende Oostvoorne voor zich zelve Krijn Vogelaar postbode gehuwd met Maria Luijendijk en broer Dirk Luijendijk melkboer wonende Vierpolders, voor hun zelvezijnde de enige kinderen van nagelaten door Dirkje Bakker ook genaamd geweest Dirkje den Bakker gewoond hebbende en op 11/02/1855 overleden binnen Vierpolders aan dezelve in huwelijk verwekt door Dirk Jansz. Luijendijk den Ouden en als zodanig haar erfgenamen. Zij hebben een staat en massa van de boedel van het voormelde echtpaar samengesteld waaruit zuiver te verdelen valt f.16.612 gld, waartoe gerechtigd zijn de man voor de helft of 8306 gld en een kindsgedeelte of ¼ van de wederhelft of 2076,50 en de 3 kinderen elk f. 1557,37½ waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
01/08/1856
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMartinus Kluit grutter wonende Brielle als administrateur van het Fonds Armen Leenbeurs gevestigd te Brielle zijnde 1e hypotheekhouder op het hierna te omschrijven onroerend goed krachtens een hypotheekakte op 02/09/1846 voor zelfde nts gepasseerd tlv nu wijlen Kornelis Elshout toen winkelier wonende Brielle voor een schuld van 300 gld en wegens wanbetaling over te gaan tot openbare verkoop van het na te melden onroerend goed nu tlv Krijntje, Dirkje, Neeltje en Jacoba Kornelia Elshout met de minderjarigen Leendert Jacob, Jacob Michiel en Kornelis Marinus Elshout de enige nagelaten kinderen van genoemde Kornelis Elshout. Het betreft een een huis en erf binnen Brielle op de plaats Welle Rondom kad. bek. als een huis met 69 ellen erf, kad. bek.sectie B nr 856, wijk 6 nr 161, aan gemelde overleden Kornelis Elshout in eigendom aangekomen bij akte van koop op 02/09/1846 voor nts Pieter van Andel te Brielle gepasseerd en overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op diezelfde dag in deel 32 nr 44. Hoogste bieder Jan Kluit lid van de gemeenteraad van Brielle wonende aldaar op 150 gld, voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 06/08/1856 nr 116. Het perceel wordt opnieuw opgehangen en afgeslagen, doch niet gemijnd, weshalve genoemde Jan Kluit koper is gebleven, die verklaarde voor zichzelf te hebben gemijnd. Het perceel wordt aan hem toegewezen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
30/07/1856
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteAdrianus Rudolphus Kraijenhof van de Leur rentmeester van het Kroondomein kanton Brielle verklaart dat hij bij akte op 24/09/1845 voor zelfde nts verleden tot zekerheid en waarborg voor zijn beheer als rentmeester van de domeinen tbv de administatie dier domeinen ten belope ener som van 500 gld reëel heeft verbonden eeen nominaal kapitaal van 1000 gld tnv hem ingeschreven in het grootboek der nationale schuld, dat hij thans eervol uit dat ambt is ontslagen en dat hij deze waarborg van volle kracht en waarde houdt als ware die voor zijn tegenwoordige betrekking van hem daargesteld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
21/07/1856
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteGerhardus Jacobus Haverkamp korenmolenaar wonende Nieuwenhoorn weduwnaar van Jannetje van Vliet gewoond hebbende en op 06/10/1834 overleden binnen Nieuwenhoorn met wie hij in 1824 zonder het maken van huwelijksvoorwaarden is gehuwd en als erfgename van zijn vrouw kractens haar testament op 21/05/1824 voor nts Mr Leendert Plooster te Brielle gepasseerd, Paulus Pieter Bijlaard winkelier wonende Rockanje als in g.v.g. gehuwd met Maria Haverkamp, Jan Pieter Haverkamp korenmolenaar wonende Middelburg en Alida Haverkamp en Margaretha Haverkamp beiden ongehuwd en wonende Nieuwenhoorn in hun betrekking van meerderjarige kinderen en met hun genoemde zuster Maria Haverkamp enige kinderen nagelaten door Jannetje van Vliet aan haar verwekt door Gerhardus Jacobus Haverkamp en als zodanig enige erfgenamen. Zij gaan over tot de scheiding en deling van de boedel en nalatenschap van dewelke is gedaan een boedelbeschrijving op 13/10/1836 voor nts Pieter van Andel en hebben daartoe een staat en massa van de gemelde boedel opgemaakt waaruit blijkt dat zuiver te verdelen valt f.8500.00, waarin gerechtigd zijn de weduwnaar voor f.4250 gld en de erfgenamen van Jannetje van Vliet voor f.4250 gld, waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
100
Aktedatum:
18/07/1856
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties