Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteA.1. Jan Noordermeer Willemszoon bouwman Oostvoorne als voogd over Elisabeth, Aagje en Willempje Noordermeer 2. Neeltje Noordermeer dienstbode te Brielle, voor zich en Cent Kruik nader te noemen als gemachtigde van Leendert van Trigt wagenmaker te Zwijndrecht als toeziend voogd over genoemde minderjarigen en 3. Cent Kruik arbeider te Rockanje als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Noordermeer. De comparanten verklaren dat de genoemde Neeltje, Kornelia, Elisabeth, Aagje en Willempje Noordermeer met de op 16/06/1878 overleden Sander Noordermeer zijn of zijn geweest kinderen van Willem Noordermeer Willemsz. overleden te Oostvoorne op op 21/10/1876 uit het huwelijk met Janna Poldervaart overleden 12-10-1873, welke echtelieden respectievelijk tot enige erfgenamen bij versterf achterlieten hun 6 kinderen hiervoor genoemd terwijl Sander Noordermeer tot enige erfgenamen naliet zijn 5 zusters voornoemd; dat zij comparanten bij deze willen scheiden en delen hetgeen tussen de comparante Neeltje Noordermeer en zusters nog in het gemeen is bestaande met de volgende Baten en schulden. Baten A. de onroerende goederen gemeente Oostvoorne polder Oostvoorne kadastraal bekend sectie D als 1, huis en erf nr 840 groot 3 roeden 25 ellen, tuin nr 841 groot 7 roeden 50 ellen, huis en erf nr 842 groot 71 ellen, boomgaard nr 899 groot 14 roeden 84 ellen aan de Rietdijk 2.98 roeden 50 ellen weiland nr 568 aan de Panneweg en Wielemansweg, 3. 85 roeden 90 ellen bouwland nr 550 aan de Westerlandseweg alles in de hoek de Koepad en blijkens na te melden verslag gesch door Arent Noordermeer Willemsz., bouwman te Oostvorne,Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris te Brielle en Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichove klerk te Brielle staande en in massa geschat op f. 3636,16 B. Hetgeen zij uit de nalatenschap van hun grootmoeder Neeltje van den Berg hebben verkregen waarvan de scheiding 15-03-1883 voor zelfde nts heeft plaatsgevonden, ad f. 1019,94 dus zuiver f. 1100,47.
Vervolg akte:
De voornoemde baten bedragen alzo f. 4736,63. Schulden twee hyportheken tezamen f. 2166,00 vermeerderd met de kosten van de akte van scheiding etc.f. 70,63 tezamen f. 2236,63 zodat resteert f. 2500.00 waarvan 1/5e voor elk der deelgenoten bedraagt f. 500,-- waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
70
Aktedatum:
30/06/1890
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteHendrik Sjouwke tuinier te Brielle is schuldig aan Hester en Leentje Mara van Es,minderjarige kinderen van Teunis van Es bouwman te Vierpolders 1900 gulden wegens geleend geld, tegen een rente van 5% per jr met aflossingen van 50 gld per jr. Waarborg de volgende hem toebehorende onroerende goederen, gemeente Brielle sectie B kadastraal bekend als A het huis en erf aan de Voorstraat nr 511 ter grootte van 97 ellen plaatselijk getekend wijk 3 nr 49, en b de tuin nr 1558 aan de Prinsengracht groot 27 roeden 4 ellen, waarvan het sub A vermelde onbelast is en dat onder B vermeld met een hypotheek 1000 gld tbv de crediteur.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
69
Aktedatum:
30/06/1890
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteAndries Peterr bouwman te Nieuwenhoorn 2. Willem Rietdijk bouwman Rockanje als mondeling gemachtigde van Neeltje Snoeij zonder beroep aldaar weduwe van Jacob Rietdijk. 3, Rochus van Bochove zonder beroep te Brielle. Zij verklaren in het openbaar te verkopen het Klavergewas aanwezig op de percelen gemeente Nieuwenhoorn, sectie A nrs 207 en 217, behorende aan de comparant Andries Peters. verkocht aan Adrianus Rozenburg bouwman te Zwartewaal. de massa om 180 gld., van Neeltje Snoeij 5 verkopen en wel aan Pleun Dedert, bouwman Rockanje, Pleun Clooster arbeider aldaar, Pieter Hoogvliet bouwman aldaar Pieter Noordermeer melkboer aldaar tot een totaal bedrag van f. 89,65 en de aanwezige tarwe op een gedeelte van het percdeel gemeente Vierpolders sectie b nr 88 van de oimparant Bochove. Verkocht aan Barend van Heuzen bouwknecht te Brielle de massa om f. 105.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
68
Aktedatum:
23-06-1890
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Dirkje van der Jagt zonder beroep te Brielle weduwe van Willem Kornelis Heijkoop. Zij herroept alle voorgaande testamenten waaronder een door haar zelf geschreven testament aan dezelfde notaris aangeboden, blijkens een akte van 01-20-1889 verleden voor zelfde notaris. Zij legateert aan haar dochter Maria Heijkoop bij haar inwonende haar linnenkastje met de daarop aanwezige ornamenten, een bed met alles dat daarbij behoort, haar gouden- en zilveren sieraden, alsmede haar boven- en onderkleding. benevens de daarvoor bestemde nieuwe goederen. Zij benoemt tot erfgenamen diegenen die daartoe door de wet geroepen zijn.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
66
Aktedatum:
13-06-1890
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties