Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akte
Inventaris van de goederen nagelaten door Krijna Torman, overleden te Hellevoetsluis op 13-4-1816, opgesteld ten verzoeke van haar weduwnaar Leendert Hoogwerf , winkelier aldaar, als vader van hun minderjarige kinderen Huig Arie Hoogwerf, Anna Willemina Hoogwerf en Sara Maria Hoogwerf, en van Arie Oudijk van Putten, magazijnmeester te Hellevoetsluis als voogd. Getuigen zijn Geurt Smits, particulier, en Arie Veldhoek, metselaar, beiden te Hellevoetsluis. Taxatie geschiedt door Hendrik Fichet, deurwaarder bij de rechtbank te Brielle. Volgt opsomming meubilair, kleding en sieraden. Onroerend goed:
- huis in de Nieuwstraat te Hellevoetsluis, wijk A nr. 5, in 1808 gekocht van de executeurs van het testament van Thomas Johnson
- idem in de Peperstraat aldaar, nr. 27, in 1804 gekocht van Gabriel Viertelhausen te Delft
- een schuurtje en erf op de Westwal, nr. 38, in 1815 gekocht van Arnoldus Berg te Rotterdam
- 3 G 103 R land onder Nieuwenhoorn in de Oudejaar op nr. 19, in 1813 gekocht van Jannetje Hoogwerf, weduwe van Aart Arkenbout te Nieuwenhoorn
- een weiland en rietbroek genaamd Zwaanshil aldaar op nrs. 529 en 530, gekocht als voren.
Vorderingen zijn er op Jacob Vermaat te Nieuw Helvoet , Arie Meuldijk te Zwartewaal, Jacob van der Sluis aldaar, Leendert Schenk aldaar, Pieter Schulp aldaar, Willem Smit te Delfshaven, Arie Vermaas te Hellevoetsluis, Arie Smit te Oudenhoorn, Aart van Kapelle te Hellevoetsluis en Arie Vrijland aldaar wegens geleverde winkelwaren. Niet te innen vorderingen op een 20-tal Engelse matrozen (namen fonetisch weergegeven)
Verder op Leendert Oranje te Oudenhoorn, Kornelis van den Berg te Nieuwenhoorn, Engel van Dintel te Oudenhoorn, en Willem Grens aldaar wegens geleverd riet.
Nog op Steven Goedel te Hellevoetsluis wegens achterstallige huur.
Er is een obligatie van f 240 tlv Jacobus Adrianus Rolandus en Dina Philippina Alderkerk te Sommelsdijk.
Schulden in de boedel: f 3000 tbv de erfgenamen van Gabriel Leonard Verhel te Brielle ,
Vervolg akte:
f 925 tbv de weduwe Viertelhausen in Delft, f 1000 tbv de weduwe van Arie Kraak te Geervliet, f 850 tbv Arnoldus Berg te Rotterdam, en nog grote bedragen tbv diverse leveranciers van voornamelijk dranken.
De gehele boedel heeft een negatief saldo van ruim f 8000.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
78
Aktedatum:
11/06/1816
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Maartje van den Handel zonder beroep gehuwd met Jan Verburgh mr smid beiden wonende Oudenhoorn. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar echtgenoot Jan Verburgh alle roerende en onroerende goederen van haar nalatenschap, gelijk ook die van de gemene boedel door hem en haar bezeten wordende voor zover die laatste hem kunnen geacht worden toe te vallen, onder conditie dat de waarde waarop hij begeert dat die goederen door beëdigde deskundigen naar de wettelijke voorschriften moeten geschat worden en door hem moeten worden ingebracht in contanten of verrekend met het hem toekomende. Zij benoemt hem verder tot uitvoerder van haar uiterste wil en redderaar van haar nalatenschap. In margine overleden 08/12/1890.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
234
Aktedatum:
23/12/1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1e. Helena Ruigrok bouwvrouw wonende Oostvoorne weduwe van Joannis Nobels in leven bouwman gewoond hebbende te Oostvoorne en ald. overleden op 03/08/1876 en met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 27/04/1844 voor de te Maasland residerende notaris Mr Jacobus Steur van Vrijberghe de Coningh en mitsdien voogdes over Wilhelmus Kornelis, Gislinis Kornelis Nobels beiden minderjarig, 2e Modestes Kornelius Nobels bouwknecht wonende Lier voor zich en akls toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, 3e Kornelia Joannes Nobels bouwman wonende Oostvoorne, 4e Gijsbertus Goemans wagenmaker wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Anna Maria Nobels en 5e Gijsbertus Kornelis Nobels bouwman wonende Oostvorne. De gemelde minderjarigen met genoemde Modestus Kornelius, Kornelius Joannes, Anna Maria en Gijsbertus Kornelius Nobels zijn kinderen geboren uit het huwelijk van de requirante Helena Ruigrok en wijlen Joannis Nobels en enige erfgenamen van hun vader voor het onbeschikbare gedeelte zijner nalatenschap.De daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Abraham Mol bouwman wonende Rockanje. Volgen de roerende goederen, 14 paarden, 3 kuishokkelingen een stier, 4 melkkalveren, een stierkalf 5 mestvarkens 1 loopvarken, 30 kippen, manskleren en vrouwenkippen, gemaakt goud- en zilver, titels en papieren, schulden n lasten des boedels
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
188
Aktedatum:
13/10/1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Kornelis Oostdijk, timmerman te Heenvliet, transporteert aan Hendrik Arie Schols, veldarbeider aldaar, de huizen met schuur, erven en tuin aan de Rijswaardsedijk te Heenvliet, kad. A 448, 881 en 913. Verkocht voor f 1700 op hypotheek.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
105
Aktedatum:
04/12/1908
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 5
Zoeken in collecties