Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akteTestament van Dina Vingerling zonder beroep wonende Spijkenisse gehuwd met Cornelis van Rij arbeider wonende Spijkenisse, Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar echtgenoot Arij van Rij voornoemd al de roerende en onroerende goederen haar nalatenschap alsmede die van haar boedel onder de voorwaarde om de waarde daarvan in haar nalatenschap te storten in gereed geld dan wel te verrekenen met het hem toekomende. Dit legaat is echter persoonlijk,zodat dit niet toevalt aan de erfgenamen harer echtgenoot en hij mag dit niet aan anderen overdragen dan slechts aan haar zoon Leendert van Rij. Indien haar echtgenoot dit legaat niet geniet omdat hij voor haar is overleden of indien zij heeft verklaard dit niet te aanvaarden of om welke andere reden aan hem niet is afgegeven, legateert zij dit aan haar genoemde zoon Leendert van Rij voornoemd. eveneens onder de last de waarde te betalen Zij benoemt tot enig erfgenaam zijn genoemde vrouw Dina Vingerling en zij benoemt tot uitvoerder van haar uiterste wil haar genoemde zoon Leendert van Rij
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
112
Aktedatum:
02-08-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA. 1. Hendricus van Hal spekslager te Brielle, weduwnaar van Alexandrina Adriana Simons voogd van rechtswege over 1. Alexandrina, 2. Francina Kornelia, 3 Katharina Johanna en 4. Adriana Louisa van Hal oud respectievelijk 9, 4, 3, en 1 jr en B. Kornelis van Hal winkelier te Brielle als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. De comparanten gaan over tot de scheiding en verdeling en verklaren ,dat op 24`11-1885 te Brielle is overleden Alexandrina Adriana Simons vermeld tot enige erfgenamen bij versterf nalatende voorgenoemde minderjarigen kinderen van haar en de comparant sub A genoemd, waartoe eerst wordt overgegaan tot de aangifte van Hendricus van Hal en dat de waardering van de daarvoor vatbare goederen geschied door Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle Er volgen meubilen, winkelwaren, gereedschappen en andere roerende goederen zich bevindende in het huis te Brielle aan de Langestraat, onroerende goederen als: het huis en erf te Brielle kad. bek. sectie B nr 1782 groot 1 roede 4 ellen. de baten bedragen f.2517,45 en de schulden f.2498,65 zodat resteert f. 18,80 waarvan de helft bedraagt f.9,40 waarvan elk der kinderen toekomt f. 2,35 waarna de verdeling volgt..
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
109
Aktedatum:
28-07-1886
Aard van de akte:
boedelbeschrijving en deling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akte1. Jan Rosklam Adamszoon bouwman Oostvoorne voor zich en als voogd over a. Arij en b. Leendert Roskam nader te noemen 2. Gerrit van Buren bouwman te Oostvoorne in g.v.g. gebuwd met Maartje Roskam, 3. Jacomijntje Roskam zonder beroep te Nieuwenhoorn als gemachtigde van Andries Peters Junior bouwman te Nieuwenhoorn, gehuwd met Jacomijntje Roskam voornoemd, 4. Pieter van den Brand bouwman Oostvoorne als in g.v.g. gehuwd met Leentje Jacoba Roskam, 5. Jan van Toledo bouwman Oostvoorne als toeziend voogd over genoemde minderjarigen hiervoor gemeld. De comparanten verklaren dat op 10-07-1886 te Oostvoorne is overleden Sara van Toledo weduwe van de aldaar op 28-09- 1872 overleden Adam Roskam Leendertszoon zonder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwde echtelieden en dat zij bij testament op 16-04-1884 voor zelfde nts verleden legaten van onroerend goed heeft gemaakt, doch alleen tegen betaling van de daarvoor overeenkomstig dat testament te bepalen waarde en tot enige erfgenamen bij versterf heeft nagelaten 1 Jan, 2 Maartje, 3 Jacomijntje, 4 Leentje Jacoba, 5 Arij en 6 Leendert Roskam allen voornoemd en kinderen uit haar gemeld huwelijk geboren en dat de comparanten ter bewaring der rechten van belanghebbenden ten overstaan van genoemde notaris willen overgaan tot beschrijving van al hetgeen behoort tot de nalatenschap van de genoemde Sara van Toledo, zijnde van haar boedel met wijlen Arij Roskam Leendertszoon voornoemd op 24-10-1884 ten overstaan van zelfde notaris een beschrijving opgemaakt dier boedel nog onverdeeld en de overledene daarin gerechtigd om 5/8e gedeelten. Vervolgens wordt overgegaan tot beschrijving van de onroerende goederen als 1e 9 bunders 29 roeden 30 ellen bouw- en weiland met huis, erf, tuin en bouwgrond gemeen in polder Oostvoorne en kadastraal bekend sectie D nummers 1046 t/m 1048, 377, 334, 335, 760, 315 en 312, 2e 7 bunders 65 roeden 60 ellen bouw- en weiland, met huis, erf, en boomgaard , gemeente en polder Oostvoorne, sectie D nrs
Vervolg akte:
958, 062, 873, 575 t/m 577. 391, 360,112 en 113, 3e. 1 bunder 36 roeden 80 ellen bouwland, gemeente en polder Oostvoorne kadastraal in sectie D nr 296, 4e 1 bunder 86 roeden 80 ellen bouwland gemeente Oostvoorne, sectie D nrs 307 en 308, 5e. 1 bunder 46 roeden 70 ellen weiland gemeente en polder Oostvoorne, kadastraal sectie D nr 559, 6e 3 bunders 30 roeden bouwland sectie C nr 287, 7e 65 roeden bouwland aldaar, sectie D nr 596, 8e 75 roeden bouwland gemeente Oostvoorne, polder Rugge sectie C nr 879 alles in eigen gebruik, uitgezonderd de woning sectie D nr 1113, verhuurd aan Pieter Klok voor 1 gulden per week. Volgen de roerende goederen alsmede de levende haaf o.a. 8 melkkoeien, ouwe stieren, 2 vaarzen, 5 huishokkkelingen, 1 jong paard, 1 veulen, 10 kalveren, 3 werkpaarden, 3 varkens, 3 biggen en enige kippen verder roerende goederen, te velde staande gewassen, gemaakt goud- en zilverwerk, mans- en vrouiwenkleren, contanten 163 gld, inschulden en schulden van de boedel alsmede titels en papieren.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
108
Aktedatum:
27-07-1886
Aard van de akte:
boedelinventaris
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter Rehorst melkboer wonende Rockanje is schuldig aa Jacob van Beek zonder beroep wonende Oudenhoorn 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr met jaarlijkse aflossingen van 50 gld . Waarborg de navolgende onroerende goederen als A 1 bunder 36 roeden 50 ellen weiland gemeente Rockanje polder Strijpe in de Moorhoek, kadastraal bekend sectie C nr 503 aan de Moerdijkseweg en B.het recht van erfpacht op de percelen gemeente Rockanje polder Stuifakker, kadastraal bekend in sectie B al;s bouwland groot 1 bunder 24 roeden 30 ellen nr 789 huis en erf groot 6 roeden 30 ellen nr 790, zijnde gemeld perceel bekend als bouwland, thans weiland en tuin groot 6 roeden 80 ellen nr 750 met al het daarop gebouwde, zijnde het sub B gemelde bezwaard met 2 inschrijvingen tezamen 700 gld tbv de weduwe Van Kruijne te Brielle en overigens niet bezwaard
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
27-07-01886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties