Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akteLeendert Dijkgraaf arbeider wonende te Oostvoorne - hierna te noemen debiteur- is schuldig aan H.L.M. van Kruijne notaris te Brielle 3600 gld wegens geleend geld, tegen een rente van 5% per jr. Waarborg de navolgende onroerende goederen aan hem in eigendom toebehorende als A een perceel bouwland gelegen binnen de gemeente Oostvoorne in de Aalbregtshoek groot 2 ha 46 aren sectie C nr 250 met de daarop staande, door de debiteur nieuw gestichte gebouwen, nog ongekadastreerd en B een perceel bouwland gelegen binnen dezelfde gemeente in de hoek Pinnepot groot 2 ha 49 aren 60 ca sectie D nr 316, van welke goederen perceel A onbelast is en perceel B belast met een inschrijving groot 1500 gld, genomen ten kantore van de hypotheken te Brielle op 26-05-1876 in deel 56 nr 42.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
150
Aktedatum:
05-09-1876
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteGerhardus Jacobus Haverkamp ontvanger van en wonende binnen de gemeente Nieuwenhoorn hierna te noemen verkoper die verklaart te hebben verkocht aan zijn zoon Gerhardus Jacobus Haverkamp Junior, koornmolenaar, wonende te Nieuwenhoorn, hierna te noemen koper, de navolgende onroerende goederen, allen staande en liggende binnen de gemeente Nieuwenhoorn: als: een stenen windkorenmolen met al het zich daarin en aan bevindende en daartoe behorend gaand en lopend werk, zeilen, gereedschappen en andere ingredienten met erf daartoe behorende aan of op de Molendijk of Straatweg volgens de kadastrale legger bekend als: een korenmolen met 4 roeden erf in sectie B nr 816, een huis met schuur daaraan annex erf, werf, tuin en boomgaardgrond behorende, op een gedeelte waarvan het getimmerte is gesticht, nevens en ten zuiden van het vorige perceel, aan of op dezelfde dijk en volgens die kadastrale legger bekend als een huis met 32 roeden 86 ellen erf en tuin in sectie B nrs 36 t/m 38 en 811, een perceel weiland en water in de polder Nieuwenhoorn in de Kerkhoek, volgens de kadastrale legger bekend als: 1 bunder 90 roeden 10 ellen weiland en vijver in sectie B nrs 101 t/m 103 en 818, een perceel weiland in diezelfde polder en hoek, volgens de kad. legger bekend als 1 bunder 29 roeden 60 ellen in sectie B nr 10 en een perceel weiland in diezelfde polder en hoek, volgens de kadastrale legger bekend als: 1 bunder 32 roeden 20 ellen in sectie B nr 105. De koopsom bedraagt 23.438 gld waarvan 6000 gld verkoper erkent van koper te hebben ontvangen waarvoor kwijting bij deze, terwijl de resterende 17.438 gld door koper aan verkoper schuldig zijn gebleven en op het voorschreven verkochte als hypotheek zal gevestigd blijven en welke som van 17.438 gld door koper aan de verkoper moet worden voldaan als volgt:3778 gld 29 ct te allen tijde wanneer del verkoper of zijn rechtverkrijgenden aan de koper het bewijs zullen leveren dat de inschrijving genomen op de hier voor omschreven
Vervolg akte:
kadastraal bekend in sectie B nrs 816, 36, 37, 38 en 817 ten kantore der hypotheken te Brielle op 04-09-1856 in deel 31 nn 39 thans nog alleen tbv Paulus Pieter Bijlaard winkelier te Rockanje als in huwelijk hebbende Martia Haverkasmp en Aleida Haverkamp te Nieuwenhoorn geheel is doorgehaald en vernietigd en de resterende som van 13.659 gld 70 ct mede ten allen tijde in een som tegelijk binnen 3 maanden nadat hij daartoe door de verkoper zal zijn aangemaand of nadat hij van zijn zijde aan de verkoper waarschuwing zal hebben gedaan. De koper heeft zich verbonden om van genoemde som van 17.438 gl tbv de verkopers een interest van 5% per jr te betalen, te rekenen sedert 01-09-1876.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
149
Aktedatum:
04/09/1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Hadewijk Vink zonder beroep wonende Vierpolders weduwe van Jan Pieterszoon Luijendijk.Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar nicht Pietertje Stoorvogel gehuwd met Hermanus Goudswaard arbeider te Nieuw Helvoet het bij haar in gebruik zijnde bureaukastje en het zich in de bedstede harer woonkamer bevindende bed met peluw, 2 kussens, 2 dekens en 2 linnen lakens, aan haar nicht Hadewij Stoorvogel gehuwd met Maarten van Beesten arbeider te Nieuw Helvoet het bij haar in gebruik zijnde hoekbuffet met alles dat daarin is, thans staande in het voorportaal van haar woning, benevens alhetgeen zich verder in dat portaal bevindt, met uitzondering van het weerglas. Zij begeert dat van haar verdere meubilaire goederen en klederen niets in het openbaar zal worden verkocht. Zij legateert aan haar genoemde nicht Pietertje Stoorvogel gehuwd met Hermanus Goudswaard de haar toebehorende helft in een arbeiderswoning met erf en tuingrond aan de Noldijk aldaar, kadastraal bekend als een huis met 9 roeden 90 ellen erf in sectie B nr 564 te Vierpolders. Voor het geval echter dat Pietertje Stoorvogel voor haar mocht overlijden, dan legateert zij de haar toekomende helft in de arbeiderswoning aan haar dochter Anna Goudswaard, onder de voorwaarde dat haar vader de genoemde Hermanus Goudswaard zijn leven lang gedurende het vruchtgebruik zal hebben, welk vruchtgebruik zij aan dezelfde Hermanus Goudswaard nu voor alsdan geeft en legateert. Zij legateert aan de Diaconiearmen van Vierpolders 400 gld. Zij legateert aan de hierna te noemen Pieter van den Berg, Pietertje van den Berg en Gijsbertus van den Berg gezamenlijk 3000 gld. Het is haar verlangen dat alle legaten zullen worden uitgekeerd binnen 6 maanden na haar overlijden, vrij van successierechten die uit het overige van haar nalatenschap zullen moeten worden betaald. Zij legateert vrij van successierechten aan ieder van de drie kinderen van wijlen haar neef Andries Stoorvogel geboren uit zijn
Vervolg akte:
huwelijk met Pietertje Stolk 500 gld aan hen uit te keren bij hun respectieve meerderjarigheid of eerder huwelijk, tot welke tijd zij begeert dat die sommen renteloos zullen blijven onder bewaring van Kornelis van Eijk bouwman te Vierpolders, aan wie dezelve onder de last dier uitkering zullen moeten worden ter hand gesteld. Ingeval een der legatarissen voor de testatrice mocht overlijden, dan legateert zij het aan die overledene gelegateerde aan de overgeblevenen van dezelve legatarissen en ingeval door overlijden van een of meer dier legatarissen de genoemde uitkering niet aan hen persoonlijk op de voorschreven tijdstippen kan plaatsvinden, dan verlangt zij dat de bewaring door Kornelis van Eijk voornoemd van het aan die overledene of aan de overledenen gelegateerde niet langer zal duren dan tot an dat overlijden. Zij stelt tot enige en algehele erfgenamen van alles dat zij verder en meerder zal nalaten: voor 1/5e gedeelte haar genoemde nicht Pietertje Stoorvogel gehuwd met Hermanus Goudswaard arbeider te Nieuwe Helvoet, voor 1/5e gedeelte haar voornoemde nicht Hadewij Stoorvogel gehuwd met Maarten van Beesten arbeider te Nieuwe Helvoet, voor 1/5e gedeelte haar neef Pieter van den Berg arbeider te Spijkenisse, voor 1/5e gedeelte haar nicht Pietertje van den Berg dienstbode te Brielle, en voor 1/5e gedeelte zijn neef Giijsbertus van den Berg arbeider te Brielle, zijnde de 3 laatstgenoemde personen kinderen van haar zuster Maria Vink weduwen van Willem van den Berg zonder beroep wonende Brielle. Bij overlijden voor de testatrice van een of meer dezer 5 gestelde erfgenamen, dan noemt en stelt zij in de plaats van zodanige vooroverleden of vooroverledenen zijne, hare of hunne wettige descendenten bij representatie staaksgewijs en die ontbrekende dan de overgeblevenen dezer gestelde erfgenamen ieder voor een gelijk deel in het opengevallen deel van ieder dier voor haar overledene erfgenamen. Zij benoemt tot uitvoerder van haar uiterste wil Kornelis van Eijk
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
148
Aktedatum:
29-08-1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteHelenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als gemachtigde van Arij van Willigen hoofdonderwijzer te Kamerik, Hendrik Stolk scheepmaker te Maassluis, Jacobus van Dam graanverwerker te Rotterdam als in g.v.g. gehuwd met Elizabeth Dirkje Stolk, Willem Ferdinand Janzee broodbakker te Rotterdam als in g.v.g. gehuwd met Johanna Hendrika Stolk, Jannetje van Alphen weduwe van Simon van Pelt zonder beroep, Heereman Vrijhof zonder beroep als in huwelijk hebbende Antje van Alphen, Pieter Wuijster winkelier en Jan Veenenbos metselaar, allen wonende Brielle , de laatste als in huwelijk hebbende Johanna Adriana Wuijster, zijnde Arij van Willigen, Hendrik Stolk, Elisabeth Dirkje Stolk en Johanna Hendrika Stolk de naaste bloedverwanten van en nagelaten door Alida Stolk in leven zonder beroep gewoond hebbende en de op 18-07-1876 overleden te Brielle weduwe van Johannes van Alphen de genoemde Jannetje van Alphen, Antje van Alphen, Pieter Wuijster en Johanna Adriana Wuijster de naaste bloedverwanten van en nagelaten door Johannes van Alphen overleden te Brielle op 22-08-1870 en tezamen als zodanig enige erfgenamen in de nalatenschappen van dezelve overledene echtelieden en enige gerechtigden tot hun nog onverdeelde boedel zoals die door Alida Stolk is nagelaten en met de voornoemde bloedverwanten van laatstgenoemde voor de ene helft en de genoemde bloedverwanten van Johannes van Alphen voor de wederhelft ingevolge de testamenten van dezelve erflaters beide op 22-04-1850 voor de toen te Brielle geresideerd hebbende nts Louis Mijnard van Kruijne gepasseerd; competerende dientengevolge aan de genoemde Arie van Willigen 1/8ste gedeelte en alle de genoemde nalatenschappen of 1/4e gedeelte in gemelde boedel aan de genoemde Hendrik, Elisabeth, Dirkje en Johanna Hendrika Stolk tezamen 1/8e gedeelte in elk der nalatenschappen of 1/4e gedeelte in meergenoemde boedel aan de genoemde Jannetje en Antje van Alphen 1/12e gedeelte in bedoelde nalatenschappen of 1/6e
Vervolg akte:
gebleven Jacob Knape om 760 gld, perceel 4 niet gemijnd, koper gebleven Jan Veenenbos voornoemd om 540 gld, 5 niet gemijnd hoogste bieder Jan Baron om 620 glr, 6 is gemijnd voor Catharina van der Lugt Melsert zonder beroep wonende Brielle weduwe van Jan Hofland om 1210 gld en perceel 7 is gemijnd door Jan Welman zonder beroep wonende Brielle om f. 421 gld en tezamen verkocht om f. 5156 gld. Alle percelen worden aan de kopers of mijners gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
144
Aktedatum:
09-08-1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties