Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akteJob van den Brand zonder beroep wonende Brielle voor zich als gemachtigde van 1e Arij van den Brand bouwman wonende Oostvoorne 2e Johannes van den Brand bouwman wonende Rockanje, 3e Leendert van den Brand bouwman wonende Oostvoorne, 4e Jacob van Reek Jansz. arbeider wonende Oostvooorne als in g.v.g. gehuwd met Arendje van den Brand, 5e Arie van den Brand bouwknecht wonende Oostvoorne 6e Marinus Verhoeff arbeider wonende Oostvoorne als in g.v.g. gehuwd met Geertje van den Brand. De genoemde Leendert, Arendje en Geertje van den Brand zijn kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Hadde van den Brand en Geertje Roeloffs arbeidster wonende Oostvoorne 7e Arie van der Hoek varensgezel wonende Brielle, 8e Leendert Pietersz. van der Hoek herbergier wonende Brielle als vader-voogd over Arendje van der Hoek minderjarig, welke met de hiervoor genoemde Arie van der Hoek zijn kinderen geboren uit het huwelijk van Leendert Pietersz. van der Hoek voornoemd en wijlen Arendje van den Brand, zijnde de gemelde Arij, Job, Johannes, wijlen Hadde en wijlen Arendje van den Brand kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Arendje Oudwater en wijlen Arij van den Brand,in leven echtelieden en gewoond hebbende te Oostvoorne en aldaar overleden. Zij gaan over tot de openbare verkoop van een partij klaver en kantgras, groen te velde staand op enige percelen land gelegen binnen de gemeente Oostvoorne, behorende tot de nalatenschap van genoemde Arendje Oudwater Binnen de gemeente Oostvoorne 1e het kantgras van het perceel sectie C nr 206 in de Kloosterhoek groot 1 bunder 83 roeden vijftig ellen aan Kornelis Molenaar arbeider wonende Oostvoorne de massa om f. 23,00, 2e idem van het perceel sectie C nr 287 in de Oudenrug groot 3 bunders 30 roeden aan Arie van den Brand Johannesz. bouwman wonende Oostvoorne de massa om f. 60,00,3e de eerste snede der klaver en het kantgras staande op het perceel groot 1 bunder 47 roeden 56 ellen sectie C nr 274 in de Oudenrug aan Kornelis Wildenboer,bouwman
Vervolg akte:
wonende Zwartewaal de massa om f. 79,82, 4e het kantgras van het perceel in de Oudenrug sectie C nr 273 groot 1 bunder 54 roeden aan Arie van den Brand Johannesz. voornoemd de massa om f. 24,00, 5e idem van het perceel in de Gijzenhoek sectie D nr 516 groot 2 bunders 93 roeden 90 ellen aan Kornelis van Toledo, melkboer wonende Oostvoorne de massa om f.37,00, 6e idem van het perceel sectie C nr 272 in de Oudenrug, groot 2 bunders 15 roeden 50 ellen aan Jan Langendoen Willemsz., melkboer wonende Oostvoorne om f. 41,00, 7e De eerste snede der klaver en het kantgras van 48 roeden 67 ellen van het perceel in de Aalbrechtshoek sectie C nr 264 aan Pieter Lugtenburg melkboer wonende Oostvoorne om f.19,47, 8e idem van 47 roeden 76 ellen van bovengemeld perceel aan Heereman Kruik melkboer wonende Oostvoorne om f.17,20, 9e idem van de percelen in de Aalbrechtshoek sectie C nrs 258 en 259 groot 1 bunder 60 roeden 42 ellen aan Willem Kruik bouwman wonende Oostvoorne om f. 145,00 10e het kantgras van het perceel in Pinnepot sectie D nr 316 groot 2 bunders 49 roeden 60 ellen aan Leendert van Trigt wagenmaker, wonende Oostvoorne om f. 20,00, 11e idem van het perceel in Pinnepot sectie D nr 315 groot 2 bunders 34 roeden 70 ellen aan Jan Langendoen Willemsz. voornoemd om f. 34,00, 12e idem van het perceel in de Gijzenhoek sectie D nrs 517 en 518 groot 2 bunders 6 roeden 80 ellen aan Johannes van den Brand Rockanje de massa om f. 39,00 en 13e idem van het perceel in de Koepad sectie D nr 551 groot 3 bunders 4 roeden 90 ellen aan Jan Langendoen Willemsz. voornoemd voor Arij van den Brand voornoemd, de massa om f. 55,00. Totaal verkocht om f. 594,53.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
26/06/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Abraham Aandeweg zonder beroep wonende Oudenhoorn, 2e Jacob Aandeweg zonder beroep wonende aldaar, 3e Willem van Harten binnenloods wonende Hellevoetsluis als gemachtigde van Sara Wilhelmina van Harten zonder beroep wonende Hellevoetsluis gehuwd met Izaak Aandeweg. De genoemde Abraham, Jacob en Izaak Aandeweg zijn de enige kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Willem Aandeweg en zijn vooroverleden vrouw Dirkje Verbaas. Zij gaan over tot de beschrijving van de boedel van Willem Aandeweg laatst zonder beroep gewoond hebbende te Oudenhoorn en aldaar op 03/06/1875 overleden. De daarvoor vatbare goederen zullen worden gewaardeerd door Frederik Straatman, veldwachter wonende Oudenhoorn. Volgen de roerende goederen, contant geld f. 1338,18, effecten, titels en papieren,
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
113
Aktedatum:
24/06/1875
Aard van de akte:
boedelbeschijrving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter Goedendorp arbeider en Frederik van Rij winkelier beiden wonende Rockanje zijn hoofdelijk schuldig aan Adrianus Moerman kleermaker wonende Rockanje een bedrag van 250 gld wegens geleend geld spruitende uit door de crediteur uitsluitend aan en tbv genoemde Pieter Goedendorp ter leen verstrekte gelden tegen een rente van 5% per jr. Waarborg door Pieter Goedendorp het erfpachtsrecht op een perceel grond groot 6 roeden gelegen binnen Rockanje in Slikland sectie B nr 655 met de opstand van het daarop staande huis en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
112
Aktedatum:
21/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Arendje Poldervaart melkboerin wonende Oostvoorne voor zich als in g.v.g. gehuwd geweest met wijlen Willem Roskam, in leven melkboer, gewoond hebbende te Oostvoorne en aldaar op 18/01/1875 overleden, erfgenaam van dezelfde voor het beschikibare gedeelte zijner nalatenschap krachtens zijn hierna te vermelden testament, voogdes van rechtswege over Willem, Adam, Jorina Susanna, Dirkje, Leendert, Lena, Arie en Jan Roskam allen minderjarig. 2e Arij Luijendijk arbeider wonende Vierpolders voor zich als in g.v.g. gehuwd met Aaltje Roskam en als toeziend voogd over bovenvermelde minderjarigen, 3e Jannetje Roskam zonder beroep wonende Oostvoorne, 4e Arendje Roskam zonder beroep, meerderjarig wonende Brielle, 5e Kornelia Roskam zonder beroep meerderjarig wonende Oostvoorne, 6e Jacob Assenberg Anthoniszoon arbeider wonende Oostvoorne als in g.v.g. gehuwd met Jobje Roskam. De genoemde minderjarigen en Aaltje Roskam zijn kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Willem Roskam en Arendje Poldervaart en de genoemde Jannetje, Arentje, Cornelia en Jobje Roskam kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Pleuntje Poel, overleden Oostvoorne 30/11/1850 en welke zo uit het eerste als tweede huwelijjk geboren kinderen zijn de enige erfgenamen voor het onbescbikbare gedeelte der nalatenschap van opgemelde Willem Roskam. Zij verklaren dat tussen hen in het gemeen en onverdeeld bezeten wordt de boedel, bestaan hebbende tussen Willem Roskam en Pleuntje Poel, de nalatenschap van Pleuntje Poel, de boedel bestaan hebbende tussen Willem Roskam en Arentje Poldervaart, alsmede zijn nalatenschap en zij gaan over tot scheiding en verdeling van de boedels en nalatenschappen en verklaren daarbij dat op 04/07/1859 voor de te Brielle residerende nts L.M. van Kruijne is opgemaakt een inventaris van de boedel van het echtpaar Willem Roskam en Pleuntje Poel, volgens welke inventaris de boedel bestond uit een huis en erf met boomgaard staande binnen Oostvoorne in de Oudenrug groot 30 roeden
Vervolg akte:
sectie C nrs 838 en 839 gewaardeerd op 1400 gld, roerende goederen, goud en zilver etc tezamen f. 640,88 tezamen f. 2040,88 terwijl het passief bedroeg f. 1086,49. zodat resteerde f.954,39 waarvan ieder der echtgenoten de helft toekwam. De boedel van Pleuntje Poel moet worden verminderd met de begrafeniskosten van 26 gld 19 ct, zodat haar nalatenschap zuiver bedraagt f. 451,00. hetwelk haar 4 kinderen toekomt en nog moet worden betaald met zijn 2e vrouw Arendje Poldervaart. Willem Roskam heeft bij zijn testament van 15/01/1875 voor nts H.L.M, van Kruijne gelegateerd aan zijn vrouw Arendje Poldervaart alle de onroerende en roerende goederen van zijn nalatenschap, onder conditie dat zij de waarde daarvan in zijn nalatenschap zou storten of verrekenen en dat op 29/01/1875 ten overstaan van dezelfde nts is opgemaakt een inventaris van de boedel bestaan hebbende tussen Arendje Poldervaart en de overledene Willem Roskam. Er volgt alsnu de staat en massa van de boedel waaruit blijkt dat er een batig saldo is van f. 1864,50 waarvan door Willem Roskam aangebracht f.477,20 en door Arendje Roskam f. 26,00 samen f.503.20, zodat de boedel een overwinst geeft van f. 1361,30, waarvan ieder der echtgenoten toekomt de helft of f. 680,65 bij welke helft wordt gevoegd het door Willem Roskam bij huwelijk aangebracht bedrag van f, 477,20, makende tesamen een batig bedrag van f.1157,85, waarin zijn vrouw voor een kindsgedeelte toekomt f. 82,705 waarbij gevoegd 1e haar aandeel in de overwinst of 680 gl;d 65 ct en haar aanbreng ad 26 gld tezamen f. 789,35 en ieder der kinderen zo uit het 1e als 2e huwelijk tesamen 13 in getal ieder 1/14 ad 82 gld 70 ct dus 1075 gld 15 ct maakt weder f. 1864,50 waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
14/06/1875
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties