Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte1e Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als gemachtigde van Pieternella Jacoba Veenenbos zonder beroep wonende Brielle als weduwe van en in g.v.g. bij 2e huwelijk gehuwd geweest met Arjen Arjens Posthumus in leven zeeloods/schipper gewoond hebbende te Brielle en overleden 23-11-1876 als erfgename van haar man voor het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap en als legataris der onroerende en roerende goederen van de boedels van haar en haar overleden man en zijner nalatenschap,krachtens zijn testament op 15-06-1874 voor zelfde nts gepasseerd en als moeder-voogdes over Jacob en Suzana Maria Posthumus minderjarige kinderen uit het huwelijk van Pietertje Jacoba Veenenbos en haar overleden echtgenoot, 2e Pieter Veenenbos metselaar wonende Brielle als gemachtigde van Arjen Arjens Posthumus opzichter wonende Delfshaven en Johan Jacob Benjamin Ort opzichter wonende Delfshaven als in g.v.g. gehuwd met Reinofke Posthumus, 3 Leendert Posthumus zeeloods wonende Hellevoetsluis zo voor zich als ook in zijn kwaliteit a. als gemachtigde van Gerardus Abraham Hoogeveen fabrikant te Alphen aan de Rijn president,Hendrik Johannes Hoogeveen fabrikant te Delft, vice-president, Lambertus Jacobus Luijks boekhouder te Rotterdam secretaris, Daniel Jacobus Molijn particulier wonende Hees vice secretaris en Johannes van 't Lindenhout particulier wonende Neerbosch gemeente Nijmegen directeur en penningmeester van de Vereeniging tot opvoeding en opneming van verwaarloosde wezen tezamen uitmakende het bestuur of Collegie van Regenthn van het gesticht waarin die wezen worden opgenomen, gevestigd te Neerbosch binnen Nijmegen en als zodanig voogden van rechtswege over de in dat gesticht verpleegde minderjarigen Reinofske, Petronella Jacoba, Arjen Arjens, Johan Anthoon, Anthoon Johan, Alida en Martin Posthumus kinderen van genoemde Arjen Arjens Posthumus opzichter wonende Delfshaven en wijlen Anthonia Doorspeik intestato overleden te 's-Hertogebosch op 04-06-1873, b. als
Vervolg akte:
bezeten geweest tussen de overledene Arjen Arjens Posthumus en Pieternella Jacoba Veenenbos. Volgt het actief f. 8616,09 en het passief f. 557,51 zodat resteert f.8058,58 waarin is vervat het door Arjen Arjens Posthumus ten huwelijk aangebracht f/ 1985,58 en door Pieternella Jacoba Veenenbos f. 1450,- tezamen f. 3435,58 welke bedrag is afgetrokken van het gehele zuivere actief van de boedels alzo blijkt in zich te bevatten aan winsten staande huwelijk verkregen f.4623,00 alzo is tot het zuivere actief van de boedel gerechtigd de nalatenschap van Arjen Arjens Posthumus voor a zijn aanbreng f 1985,58 verminderd met 1/10e gedeelte of een kindsgedeelte hetwelk aan Pieternella Jacoba Veenenbos toebehoort door de vermenging van goederen der gemeenschap ad f 198,56 en alzo 1787,02, b zijn helft in de 4623 gld winsten of 2311,50 zodat de nalatenschap van a. Arjen Arjens Posthumus in dien gemene boedel competeert 4098,52, b. de genoemde Pieternella Jacoba Veenenbos a haar aanbreng ten huwelijk f. 1450,00, het haar toekomende in de aanbreng van haar echtgenoot f. 198,56, c. de helft van de winst staande huwelijk verkregen ad f. 2311,50 tezamen f. 3960,06. Overgaande tot de verdeling van de zuivere nalatenschap van de erflater Arjen Arjens Posthumus wordt aan de daartoe gerechtigden in voldoening van het aan ieder hunner in eigendom toekomende als volgt: 1e aan de genoemde Pieternella Jacoba Veenenbos aan haar wordt teveel aanbedeeld f. 306,99 aan Arjens Arjens Posthumus en zijn 7 minderjarige kinderen f. 429,71, 3e aan Johan Jacob Benjamin Ort f. 429,71 en aan alle de verdere erfgenamen als Leendert Posthumus, Jan Posthumus, Dirk Vroombout, Gerrit Willlem van Daalen, Pieter Posthumus, en de minderjarigen Jacob Posthumus en Suzanna Maria Posthumus elk f. 429,71
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
185
Aktedatum:
21-12-1876
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteAdrianus Bouman zonder beroep wonende Brielle als 1e hypotheekhouder op het hierna omschreven onroerend goed uit kracht van een akte obligatoir groot 1200 gld door nu wijlen Leendert de Baan timmerman te Nieuwenhoorn als vader en voogd over de twee door hem aan wijlen zijn vrouw Jannetje Veerman in huwelijk verwekte 2 minderjarige kinderen genaamd Reina Anna en Leendert de Baan als debiteuren tbv de comparant Adrianus Bouman als crediteur op 05-07-1870 voor zelfde nts gepasseerd en ingeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 07-07-1770 in deel 49 nr 24 vermits de debiteuren in gebreke zijn gebleven om het kapitaal en de daarop sedert 01-07-1873 verschenen renten te voldoen blijkens een akte van sommatie geëxploiteerd door de deurwaarder bij het Kantongerecht te Brielle op 22-11-1876 aan Jacob Koene visser wonende Zwartewaal als in huwelijk hebbende Reina Anna de Baan voornoemd en aan Adrianus Bouman voornoemd als voogd over de minderjarige Leendert de Baan voornoemd daartoe benoemd door de Kantonrechter te Brielle. Hij gaat over tot het bij voormelde akte verbonden onroerend goed bestaande in een huis, schuur, tuin en erf gelegen binnen Nieuwenhoorn aan de Hoofddijk, kad. bekend als huis groot 90 ca in sectie B nr 831 en tuin groot 14 aren 60 ca in sectie B nr 830 aan genoemde Reina Anna de Baan en Leendert de Baan in eigendom toebehorende. Hoogste bieder Adrianus Bouman voornoemd om 1600 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 18-12-1876 nr 183. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en gemijnd door Jan Jacob van der Linde grondeigenaar en koopman wonende Nieuwenhoorn om 1643 gld de massa aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
179
Aktedatum:
11-12-1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Pieternella Jacoba Veenenbos zonder beroep wonende Brielle zo voor zich en als weduwe van en in g.v.g. bij 2e huwelijk gehuwd geweest met Arjen Arjens Posthumus in leven loods/schipper gewoond hebbende te Brielle en overleden 22-11-1876 en als erfgename van haar man voor het beschikbare gedeelte van zijn nalatenschap krachtens diens testament op 15-06-1874 voor na te melden Mr Pieter van Andel te Brielle verleden als ook als moeder en voogdes over Jacob en Suzanna Maria Posthumus minderjarige kinderen uit het huwelijk van haar met haar genoemde man, 2e Pieter Veenenbos metselaar te Brielle als gemachtigde door Arjen Arjens Posthumus opzichter wonende Delfshaven en Johan Jacob Benjamin Ort opzichter wonende Delfshaven als in g.v.g. gehuwd met Reinofke Posthumus, 3e Leendert Posthumus zeeloods wonende Hellevoetsluis voor zich, 4e Dirk Vroombout varensgezel wonende Maassluis als in g.v.g. gehuwd met Allerdina Posthumus, 5e Jan Posthumus matroos bij het loodswezen wonende Brielle voor zich,6e Johannes Jacobszoon Veenenbos deurwaarder bij de rechtbank te Brielle wonende aldaar als gemachtigde door Gerrit Willemn van Daalen koffiehuishouder wonende Kampen als in g.v.g. gehuwd met Boulina Elizabeth Posthumus als ook in zijn kwaliteit van toeziend voogd over de twee genoemde minderjarigen Jacob en Suzanna Maria Posthumus, 7e Johannes Veenenbos Pieterszoon timmerman wonende Brielle als gemachtigde van Pieter Posthumus stuurman ter koopvaardij wonende Brielle, 8e Leendert Posthumus voormeld als mondeling gemachtigde van Gerardus Abraham Hoogeveen fabrikant te Alphen aan den Rijn, president, Hendrik Johannes Hoogeveen fabrikant te Delft vice president, Lambertus Jacobus Luijks boekhouder te Rotterdam secretaris. Daniel Jacobus Molijn particulier wonende Hees vice secretaris en Johannes van 't Lindenhout particulier wonende Neerbosch gemeente Nijmegen directeur penningmeester van de Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde wezen tezamen uitmakende het
Vervolg akte:
Arjen Arjens Posthumus bij zijn overlijden ontruimd en nagelaten en tussen hem en de requirante Pieternella Jacoba Veenenbos in gemeenschap bezeten geweest, alsmede de nalatenschap van eerstgemelde hunner. De daarvoor vatbare goederen zijn getaxeerd door Levie de Leef koopman wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, gouden en zilveren werken o.a. een gouden ketting met diamanten slot en, een zwart granaten ketting met diamanten slot, papieren, bewijzen van eigendom, gereed geld 135 gld en inschulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
177
Aktedatum:
02-12-1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Jan Bok zonder beroep wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgename en uitvoerster van zijn uiterste wil zijn echtgenote Wilhelmina Heinse. In margine overleden 11-10-1884.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
173
Aktedatum:
21-11-1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties