Legesverordening

LEGESVERORDENING 2021
Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten;
Gelezen het voorstel van de streekarchivaris van 1 juli 2021;
Gelet op artikel 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit:
I in te trekken de “Legesverordening 1999”, zoals vastgesteld bij besluit van 24 september 1998;
II vast te stellen de navolgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:
a. Het streekarchief: het streekarchief Voorne-Putten

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege het streekarchief verlenen van diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tabel.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling
De in deze verordening genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Artikel 5 Tarieven
1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Tijdstip van betaling
1. De leges moeten worden betaald:
a. ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving.
2. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving in artikel 6 wordt toegezonden, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het bestuur van het streekarchief Voorne-Putten op 7 juli 2021.
Zoeken in collecties