Informatie Open Data

Burgers en bedrijven kunnen dankzij de ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’ (Who) een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Ook archieven behoren tot de instellingen met een publieke taak waar de Who op van toepassing is. Daarom stelt het Streekarchief haar inventarissen en genealogische database als open data ter beschikking. Deze data kan als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps en analyses, en mag zodoende door derden worden gebruikt voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Nieuwe impulsen

Het beschikbaar stellen van open data kan historisch onderzoek nieuwe impulsen geven, datasets met genealogische gegevens kunnen worden gecombineerd om nieuwe inzichten te krijgen in bijvoorbeeld migratiestromen of de verspreiding van besmettelijke ziekten in de negentiende eeuw. Een aantal voorbeelden van het hergebruik van data zijn te vinden bij:

www.tijdbalk.nl
www.europeana.nl
www.openbeelden.nl
www.archivesportaleurope.net
www.openarch.nl

Wat wel, wat niet

Om in aanmerking te komen als open data, moeten de gegevens aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het niet beschermd zijn door auteursrechten of andere rechten: er moet vrijelijk gebruik van kunnen worden gemaakt. Omdat deze rechten met betrekking tot fotomateriaal (nog) niet afdoende zijn geregeld, kan het Streekarchief de data uit de Beeldbank nog niet beschikbaar stellen.

In feite is open data in veel gevallen openbare overheidsinformatie, die bekostigd is uit publieke middelen en is ontstaan door het uitvoeren van die publieke taak. Zodoende bieden sommige grote steden in Nederland hun data over alle bomen of lantaarnpalen binnen hun gemeente beschikbaar.

Verder dienen de data te worden aangeboden in een open standaard (XML, EAD, CSV) in een computer-leesbare vorm, en met minimale kosten te worden verstrekt.

Bij het Streekarchief zijn 400 inventarissen kosteloos te downloaden in EAD-format, 300 nadere toegangen met persoonsgegevens (burgerlijke stand en bevolkingsregisters) in A2A-formaat. Verder zijn diverse datasets met gegevens uit de notariele akten te downloaden.

Voorwaarden

Al deze informatie mag door iedereen voor commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Er zijn echter enkele voorwaarden. Het Streekarchief stelt zijn data beschikbaar onder de Creative Commons licentie CC-BY-SA 4.0. Deze licentie stelt dat er bij hergebruik in een naamsvermelding (BY) moet worden verwezen naar het Streekarchief, zodat duidelijk blijft waar de bron van de gegevens zich bevindt. Ten tweede wordt van de hergebruiker geëist om het materiaal onder dezelfde licentie verder te verspreiden als de licentie waaronder het originele werk is verkregen. Op die wijze is het innovatief hergebruik van het materiaal gegarandeerd.
Zoeken in collecties